Plastikiniai langai
Plastikiniai langai

2.2 VIDINĖS APLINKOS ANALIZĖ

 

Norint numatyti įmonės plėtros galimybes, būtina įvertinti vidinius ir išorinius veiksnius. Objektyvi vidaus veiksnių analizė leidžia realiai įžvelgti įmonės galimybes. Be to, įvertinusi vidinės aplinkos veiksnius, įmonė gali apibūdinti savo susiformuluotų tikslų įvykdymo galimybes.

UAB „Langai“ vidinę aplinką analizuosiu, įvertindama atskirų įmonės veiklos sričių išteklius. Tai finansiniai, marketingo, techniniai ir organizaciniai bei darbo ištekliai.

2.2.1 FINANSINĖS VEIKLOS ASPEKTAI

 

Įmonės planams kurti ir įgyvendinti yra reikalingi finansiniai ištekliai, kurie leistų finansuoti įvairius numatomus darbus – technologinės įrangos įsigijimą, naujų įmonių statybą, marketingo išlaidų didinimą, darbuotojų skaičiaus didinimą ir panašiai. Finansiniai ištekliai rodo, kuriomis galimybėmis įmonė gali pasinaudoti. Tad prieš pradedant kurti projektus, svarbu tinkamai įvertinti finansinę įmonės būklę.

FINANSAI

3 lentelė

PRANAŠUMAI

TRŪKUMAI

1. Turi pakankamus finansinius resursus

2. Gaunamas nuosaikiai didėjantis pelnas1. Per mažai skiriama lėšų investicijoms.

2. Nėra pakankamai lėšų, kurias būtų galima skirti rėmimui.

 

 

1.2.2        MARKETINGO VEIKLOS ASPEKTAS

 

Mūsų sparčiai kintančiame pasaulyje vis didesnę reikšmę įgauna marketingas. Būtent marketingas ir yra pagrindinis įmonės sėkmės veiksnys. Todėl norint tobulinti įmonės veiklą, būtina išsiaiškinti marketingo sistemos pranašumus ir trūkumus. Ši situacija sužinoma, nagrinėjant įmonės tikslinę rinką, prekę, kainą, rėmimą bei paskirstymą.

Rinka. Įmonė, organizuodama savo veiklą, orientuoja marketingo veiksmus į tam tikrų vartotojų grupių poreikių patenkinimą. Taip įmonė nustato savo tikslinę rinką.

UAB „Langai“ segmentuoja rinką tam, kad galėtų pasirinkti tą vartotojų grupę, kuri jai yra patraukliausia ir naudingiausia.

UAB „Langai“ tiksliniai vartotojai yra miesto gyventojai, gaunantys vidutines ar aukštas pajamas, o taip pat statybinės įmonės ir įvairios organizacijos. Pastarieji vartotojai įmonei yra labai svarbūs, nes užmegzdama ryšius su šiomis įmonėmis, UAB „Langai” stipriai didina savo pelną bei įgyja pastovių klientų.

Įmonė veikia oligopolinėje rinkoje, tai yra, kai rinkoje yra daug pardavėjų, siūlančių tą pačią prekę. Vien Klaipėdos rinkoje UAB „Langai“ turi labai daug konkurentų, su kuriais varžosi dėl vartotojų, dėl prekės kokybės, dėl kainų. Tad labai svarbu, kad įmonė ieškotų naujų kontaktų bei išsaugotų turimus ryšius su svarbiausiais klientais.

RINKOS APLINKA

4 lentelė

PRANAŠUMAI

TRŪKUMAI

1. Vietinės rinkos augimas

2. Platus tiekėjų pasirinkimas

3. Vis didėjantis pirkėjų ratas1. Platus langų, durų pasirinkimas

2. Stambių konkurentų įtaka

 

Prekė. UAB „Langai“ pagrindinė prekė yra durys ir langai su visu jai reikalingu pastiprinimu. Tai prie prekės papildomai suteikiamos paslaugos, tokios kaip pristatymas, aptarnavimas po pardavimo (montavimas, surinkimas, apdaila), garantijos.

Įmonė savo produkciją gamina ir parduoda pati. Nuolat domimasi naujovėmis, naujomis gamybos technologijomis, nauja technine įranga. Prekę nuolat stengiamasi

Kokybiški gaminiai (taupo energiją, atsparūs atmosferos poveikiams nepraleidžia garso, sulaiko šilumą, varstomi keliomis kryptimis arba stumdomi) iš aukštos kokybės žaliavų kurias jai teikia Vokietijos ir Lietuvos partneriai, leidžia sėkmingai konkuruoti.

 

GAMYBA

5 lentelė

PRANAŠUMAI

TRŪKUMAI

1. Naudojamasi patikimų tiekėjų teikiamomis žaliavomis.

2. Naudojamos  šiuolaikiškos gamybos priemonės, naujausi įrengimai.1. Nepralenkiami konkurentai, gaminant mažesniais kaštais.

 

Kaina. UAB „Langai“ kainos nustatymo procesas įtakoją jos išgyvenimą, pelno didinimą, pardavimo apimties didinimą, konkurencinio pariteto iš laikymą. Vadinasi, svarbu įvertinti, ar prekės kaina yra nustatyta tikslingai.

Kad ir kokia būtų nustatyta UAB „Langai“ gaminių kaina, ji vienaip ar kitaip įtakoja prekės paklausos lygį. Dažniausiai paklausos ir kainos priklausomybė yra atvirkščiai proporcinga, tai yra kuo didesnė kaina, tuo mažesnė paklausa ir atvirkščiai. Nuo paklausos priklauso maksimali kaina, kurią įmonė gali priskirti savo prekei. Minimali kaina nustatoma pagal įmonės išlaidas.

2.2.3 PERSONALO IR ORGANIZACINIS ASPEKTAS

 

Nagrinėjant įmonės vidinę aplinką, būtina atkreipti dėmesį ir į darbuotojus, nes veiklos rezultatai priklauso nuo darbuotojų skatinimo, suinteresuotumo našiai, kokybiškai ir produktyviai dirbti savoje įmonėje. Vertinant darbo išteklius, būtina suprasti, kad svarbiausia organizacijos sėkmės prielaida yra joje dirbantys žmonės.

Įmonė, siekdama dirbti našiai, turi nustatyti reikalingų darbuotojų skaičių bei kvalifikacijos reikalavimus. UAB „Langai“ vadovai į tai ypatingai atkreipia dėmesį.

Siekdama vis geresnių rezultatų, įmonė turi kelti darbuotojų kvalifikaciją. Tai labai svarbu įmonei, todėl ir UAB „Langai“ direktorius tai žinodamas, vis daugiau dėmesio skiria darbuotojų kvalifikacijai.

Į darbo vietą priimami kvalifikuoti, geri savo srities specialistai. Tačiau, žinoma, tobulėjimui ribų nėra, tad įmonės vadovai, nors ir ne visiems darbuotojams, bet jau suteikia galimybę tobulintis kursuose. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas gerina įmonės veiklos rezultatus, nes darbuotojų darbas darosi našesnis. Todėl manau, jog įmonės vadovai turi ypatingai rūpintis darbuotojų kvalifikacija. Kai darbuotojai dirba motyvuotai, darbo procesas tampa mažiau sudėtingas, gaunami geresni darbo rezultatai. Įmonės vadovas, norėdamas darbuotojus motyvuoti siekti kokio nors tikslo, turi žinoti jų poreikius. Tai nėra sudėtinga išsiaiškinti, nes įmonės darbuotojų skaičius nėra itin didelis. Vieniems svarbu patenkinti fiziologinius poreikius, kitiems ­psichologinius poreikius (pasisekimo, pagarbos, valdžios, priklausomumo). Darbuotojai aktyviai sieks įmonės tikslų, kai bus tikri, kad kartu patenkins ir savo poreikius.

PERSONALAS

6 lentelė

PRANAŠUMAI

TRŪKUMAI

1. Formuojamas kvalifikuotas darbuotojų kolektyvas.2. Užsirekomendavęs vadovas.3. Suformuota personalo ugdymo sistema. 1. Maži atlyginimai darbuotojams.2. Spartesniam įmonės darbui reikalingas didesnis darbuotojų skaičius.3. Darbuotojų tarpusavio nesusiklausymas.

 

UAB „Langai“ silpnai išvystyta motyvacijos sistema. Tai galima pastebėti dėl to, kad įmonės direktorius nepatenkintas kai kurių vadybininkų darbu ir dėl to jie dažnai keičiami. Vadinasi šie darbuotojai dirba nepakankamai suinteresuotai. Tad tai viena iš silpnesnių įmonės vietų. Įmonės vadovas turi atkreipti į tai dėmesį, nes tai taip pat turi įtakos įmonės ateičiai.

Taigi darbo ištekliams tenka svarbus vaidmuo įmonės veikloje. Personalo gebėjimas laiku prisitaikyti prie aplinkos pokyčių leidžia įmonei užsitikrinti ilgalaikį pranašumą greitai kintančioje rinkoje.

 

ORGANIZACINĖ KULTŪRA

7 lentelė

PRANAŠUMAI

TRŪKUMAI

1. Geri vadovo ir darbuotojų tarpusavio santykiai2. Vadovo sugebėjimas sukurti tinkamą darbinę aplinką savo pavaldiniams3. Nepriekaištingos įmonės įvaizdžio kūrimas, kokybiškai aptarnaujant klientus. 1. Silpnai išvystyta darbuotojų motyvacijos sistema.2. Nesudarytos tinkamos sąlygos darbuotojams tobulėti, kelti karjerą.

 

 

2.3 SWOT ANALIZĖS STRATEGINIAI SIŪLYMAI

 

                      Išanalizavus valdymo sritį ir ištyrus silpnąsias ir stipriąsias įmonės vietas, galima aiškiai pamatyti sritis kuriomis reikia neatidėliotinos pagalbos, kurios gali palaukti ar kurias galima išnaudoti kitų veiklos sričių efektyvumo didinimui.

SO strateginiai siūlymai:

(stipriųjų savybių panaudojimas galimybėms realizuoti)

1. Didinti vartotojų ratą, vis labiau gerinant gaminių kokybę ir plečiant asortimentą.

2. Techninis pažangos spartėjimas skatina įmonę įsigyti naujausias technologijas. Įmonė yra finansiškai stabili, todėl gali diegti gamyboje modernią techniką.

3. Įmonės darbuotojai turi darbo vietas atitinkančias kvalifikacijas, o tai didelis pliusas aptarnaujant klientus, gaminant produktus. Todėl įmonė turėtų stengtis išlaikyti geriausius darbuotojus.

ST strateginiai siūlymai:

(vidinių pranašumų panaudojimas išorinėms grėsmėms išvengti)

1. Įvairesnių gaminių asortimentas suteiks įmonei pranašumą pieš konkurentus.

2. Kvalifikuotas įmonės personalas padės išlikti, vyraujant aštriai konkurencijai, parodant visus marketingo sugebėjimus.

3. Įmonė pati renkasi tiekėjus, todėl turi galimybę įsigyti pigesnių žaliavų ir tuo būdu mažinti savo gamybos kaštus.

WO strateginiai siūlymai:

(silpnųjų pusių neutralizavimas. pasinaudojant galimybėmis)

1. Įmonė turi išnaudoti naujas technologines galimybes, didindama reklamos apimtis bei paįvairindama jos pateikimo būdus.

2. Gaudama vis didesnį pelną, įmonė turėtų padidinti darbuotojams atlyginimus.

3. Kadangi įmonė turi galimybių plėsti savo rinką, ji turi nuolat stebėti vykstančius pasikeitimus, teisingai juos įvertinti ir prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų.

WT strateginiai siūlymai:

(silpnųjų firmos savybių stiprinimas)

1. Reikėtų daugiau dėmesio skirti įmonės veiklos plėtimui, ieškant naujų rinkų, pritraukiant įvairių tipų vartotojus, siekiant sumažinti konkurentų įtaką įmonės veiklai.

2. Įmonė turėtų didinti reklamos apimtis, ieškoti originalesnių jos pateikimo būdų, taip siekiant išsiskirti iš kitų įmonių rato.

3. Ieškoti veiksmingų darbuotojų asmeninio motyvavimo būdų.

4. Arši konkurencija skatina įmonę siekti profesionalumo, pripažinimo ir kurti gerą įmonės įvaizdį klientų bei tiekėjų akyse.

Ankstesnis straipsnisUAB „Langai” verslo aplinkos vertinimas
Kitas straipsnisUAB „LANGAI“ VERSLO VIENETŲ STRATEGIJŲ NUSTATYMAS

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here