TRANSPORTO PRIEMONIŲ KASKO DRAUDIMAS

Šis civilinės atsakomybės draudimas yra gyventojų turto draudimo apsaugos papildomos sąlygos.
                Šios draudimo rūšies objektas yra civilinė atsakomybė, kylanti pagal galiojančius įstatymus už žalą, padarytą trečiajam asmeniui ir susijusi su valdomu apdraustu turtu. Ta pačia apimtimi draudžiama apdraustojo civilinė atsakomybė, tačiau su sąlyga, kad apdraustasis laikėsi šių draudimo sąlygų taip, tarsi jis būtų draudėjas.

Draudiminis įvykis – žalos trečiajam asmeniui padarymas, kilęs draudėjui, draudimo vietoje valdant apdraustą turtą, kai tenkinamos visos žemiau nurodytos sąlygos:

  • Trečiojo asmens reikalavimas atlyginti tokią žalą pareiškiamas draudėjui per draudimo apsaugos laikotarpį;
 • Draudėjas pagal galiojančius įstatymus yra atsakingas už žalą;
 • Žala padaryta draudimo apsaugos laikotarpiu.

Nedraudžiama draudėjo civilinė atsakomybė dėl:

  • Netinkamo sutarties vykdymo ar neįvykdymo (sutartinė atsakomybė)
 • Netinkamo sutarties vykdymo ar neįvykdymo (sutartinė atsakomybė). Jeigu pagal sutartį, atsakomybės už žalą apimtis yra didesnė nei ta, kurią nustato įstatymas nesant sutarties, draudimas galioja ta apimtimi, kiek atsakomybė už žalą kiltų pagal įstatymą nesant sutarties.
 • Finansinių nuostolių, kurie kilo ne kaip žalos trečiajam asmeniui, dėl jo kūno sužalojimo (įskaitant mirtį) arba materialaus turto sunaikinimo (sugadinimo), pasekmė.
 • Žalos, kilusios vietoje, nesusijusioje su draudimo vieta, jeigu šalys nesusitarė kitaip. Draudimas netaikomas atsakomybei, kilusiai dėl kilnojamojo turto valdymo už draudimo vietos ribų (pvz. dviračio naudojimo).
 • Turtinės žalos, kilusios dėl laipsniško, tęstinio temperatūros, dujų, garų, drėgmės, nuosėdų (dulkių, suodžių, dūmų ir pan.) nutekamųjų vandenų, puvimo, pelėsių poveikio.
 • Turtinės žalos, kilusios dėl grunto suslūgimo, potvynio, gruntinio vandens lygio pakitimo, žemės nuošliaužų, vibracijos draudimo vietoje vykdant kasimo, sprogdinimo ar statybos darbus.
 • Žalos, padarytos trečiųjų asmenų turtui, kuris draudėjui, yra patikėtas, kuriuo draudėjas naudojasi arba valdo, kontroliuoja, saugo.
 • Žalos, kuri kilo vykdant komercinę ar profesinę veiklą arba jei žala padaryta naudojant apdraustą turtą komercinei ar profesinei veiklai.
 • Žalos, kuri kilo dėl draudėjo tyčinės veikos, dėl žalos, kurią draudėjas padarė įtakotas alkoholio, narkotinių medžiagų arba dėl žalos, kurios kilimą draudėjas galėjo protingai numatyti, atsižvelgdamas į savo veikimo arba neveikimo priežastis ir aplinkybes.
 • Apdraustojo reikalavimo pareikšto draudėjui arba draudėjo reikalavimo pareikšto apdraustajam.
 • Žalos padarytos kūno sužalojimu, kurį sukėlė draudėjo perduota liga arba žalos sukeltos draudėjui priklausančių ar jo parduotų sergančių gyvūnų ar gyvulių.
 • Sužalojimo arba ligos asmens, kuris yra sudaręs darbo sutartį su draudėju arba dirba jo namų ūkyje, jei tokia atsakomybė kyla iš darbo santykių.
 • Sutartyse ir įstatymuose nustatytų baudų, nuobaudų, netesybų arba kitų panašaus pobūdžio sankcijų.
 • Oro, vandens ar dirvožemio užteršimo.
 • Motorinių transporto priemonių, skraidymo aparatų, laivų valdymo.
 • Draudimo suma:
 • Draudimo sumas pagal draudiko siūlomus draudimo apsaugos variantus pasirenka draudėjas.
 • Draudimo suma ribojama draudiko atsakomybė už draudimo išmokų dėl visų draudiminių įvykių, įvykusių per draudimo sutarties galiojimo terminą, išmokėjimą.
 • Draudimo sutartis lieka galioti ta draudimo suma, kuri lieka iš civilinės atsakomybės draudimo sumos atėmus išmokėtos draudimo išmokos sumą. Jeigu draudimo sutartyje yra numatyta besąlyginė išskaita ji išskaitoma kiekvienąkart iš dėl vieno draudiminio įvykio apskaičiuotos draudimo išmokos.
 • Vienu draudiminiu įvykiu laikomas įvykis, kilęs dėl tos pačios priežasties bei tomis pačiomis aplinkybėmis, nepaisant to, kad dėl tokio įvykio gali būti pareikšti kelių trečiųjų asmenų reikalavimai. Nuostoliai sukelti vieno įvykio ar aplinkybių bus laikomi vienu nuostoliu, nepaisant to, kad reikalavimai dėl tokių nuostolių atlyginimo pareikšti skirtingais draudimo sutarties galiojimo terminais. Laikoma, kad įvykis įvyko tuo metu, kai draudėjas padarė žalą. Jeigu žalos padarymo momento neįmanoma tiksliai nustatyti, laikoma, kad žala padaryta tuo momentu, kai draudėjui buvo pareikštas pirmasis reikalavimas atlyginti nuostolius.

Draudimo išmoka:

 

  • Draudimo sumos ribose ir atsižvelgiant į besąlyginę išskaitą, nurodytą draudimo sutartyje bei jos taikymo sąlygas draudimo išmoka kompensuojami trečiojo asmens nuostoliai, tyrimo ir teismo priteistos teismo išlaidos.
 • Draudimo išmoka kompensuojami nuostoliai už kuriuos atsako draudėjas. Draudimo išmoka apskaičiuojama atsižvelgiant į žalos atlyginimą reguliuojančias teisės normas bei teismų praktiką.
 • Jeigu keli asmenys solidariai atsako už padarytą žalą draudikas kompensuoja žalos dalį, kurią privalėtų atlyginti draudėjas atsižvelgiant į jo kaltę ir draudėjo pastangas išvengti įvykio, sukėlusio žalą.
 • Atlyginamos pagrįstos ir būtinos išlaidos, patirtos dėl to, kad įvykus draudiminiam įvykiui draudėjas ėmėsi jam prieinamų protingų priemonių galimai žalai sumažinti laikydamasis draudiko nurodymų, jeigu tokie nurodymai draudėjui buvo duoti.
 • Atlyginamos pagrįstos ir iš anksto su draudiku raštu suderintos draudėjo išlaidos patirtos reguliuojant (tiriant) įvykį.
 • Jeigu ginčas dėl nuostolių atlyginimo perduodamas spręsti teismui ir trečiojo asmens ieškininiai reikalavimai susiję su pagal draudimo sutartį atlygintinais nuostoliais, draudikas dalyvauja teismo procese ir atlygina teismo priteistas teismo išlaidas.

Jeigu teismo procesas susijęs ir su kito pobūdžio reikalavimais, atlyginama ta teismo išlaidų dalis, kuri patirta dėl reikalavimų atlyginti nuostolius, atlygintinus pagal draudimo sutartį, nagrinėjimo.

Ankstesnis straipsnisAB „Lietuvos draudimas”
Kitas straipsnisTransporto priemonių valdytojų CA privalomasis draudimas

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here