Draudimo paslaugos samprata

Draudimo kaip verslo rūšies vystymasis prasidėjo dar didžiųjų geografinių atradimų laikais. Jau tada atsirado poreikis sumažinti verslo riziką. Vystantis ekonomikai, kartu išaugo draudimo veiklos svarba. Draudimo veikla išaugo į atskirą finansinio verslo šaką, kurioje šiuo metu vyksta milijardinių sumų kapitalo judėjimas. Draudimo kompanijos tapo vienomis iš svarbiausių finansinių institucijų. Draudimo veiklos funkcionavimo ir vystymosi prielaidos glaudžiai siejasi su bendra ekonomikos raida ir joje vykstančiais pokyčiais.
Draudimo reikšmė valstybių socialiniame, ekonominiame gyvenime nuo pat jo atsiradimo pradžios nuolat auga. Didėja ne tik besidraudžiančių asmenų ratas, draudžiamų rizikų rūšys, bet ir surenkamų draudimo įmokų apimtys. Aiški draudimui skiriamų nacionalinių pajamų dalies didėjimo tendencija.
Draudimas turi labai didelę ir įvairiapusę reikšmę. Pirmiausia netikrumo dėl ateities ir tuo pačiu užslėptos baimės jausmą jis leidžia pakeisti užtikrintumo ir saugumo jausmu. Įvykus draudimo sutartyje numatytam įvykiui yra sušvelninamas dėl jo atsiradęs poveikis.
Mūsų pasirinkta tema yra aktuali ir svarbi, nes esant sparčiam technikos tobulėjimui, rinkos didėjimui, tarptautinės prekybos plėtimuisi, ūkinės veiklos stiprėjimui draudimas yra tiesiog būtinas. Jo dėka galima atlyginti nuostolius ir sumažinti riziką įvairiose srityse.
Darbo tikslas. Remiantis teoriniais pagrindais, išanalizuoti draudimo paslaugos sampratą, klasifikaciją, vystymąsi bei draudimo paslaugų kainodaros formavimo aspektus.
Darbo uždaviniai: 

  • Pateikti draudimo paslaugų bazinį paketą.
  • Išnagrinėti draudimo paslaugų klasifikavimo kriterijus.
  • Ištirti negyvybės draudimo paslaugą.
  • Pateikti draudimo paslaugų kainodaros formavimo aspektus.
  • Pateikti transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo kainodaros analizę.

Tyrimo metodai. Tyrimui atlikti naudojom, tokius pagrindinius metodus:
1. Mokslinės literatūros analizė.
2. Statistinių duomenų analizės (lentelės, paveikslai).
3. Lyginamosios duomenų analizės.

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Mokslinėje literatūroje yra pateikiama įvairių draudimo apibrėžimų. Mokslininkas L.I. Reitmanas pateikia tokį draudimo apibrėžimą: „tai būtinas gamybinių santykių elementas, kuris susijęs su materialinių nuostolių padengimu visuomeniniame gamybos procese.” (Retmanas, L.I., 1998, p.524)
Kaip teigia profesorius V. Gronskas draudimas tai:  „specifinis sandoris, išreiškiantis ekonominės rizikos pirkimą ir pardavimą”. (Gronskas, V., 1996, p.30)
Ekonomistai draudimą apibrėžia kaip finansinę ūkinę veiklą, kuria siekiama apsaugoti fizinių ir juridinių asmenų turtinius interesus, įvykus draudimo įstatymo ar draudimo sutartyje nustatytiems draudiminiams įvykiams, panaudojant rezervus ir draudimo techninius atidėjimus, sudaromus iš minimų asmenų mokamų įmokų bei pajamų, gautų jas investavus įstatymo nustatyta tvarka. (Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas, 1996,  p. 12)
P. ir R. Vonnacotai rinką apibrėžia kaip ekonominę mainų sistemą, užtikrinančią prekių ir paslaugų pirkimą ir pardavimą. (Wonnacott, P., Wonnacott, R., 1993, p. 566)
Mokslininkai A.B. Krutikas ir T.V. Nikitinas draudimo rinką apibrėžia sekančiai: “Draudimo rinka – tai ypatinga piniginių santykių forma, kai pirkimo-pardavimo objektas yra specifinė paslauga – draudimo apsaugojimas, susiklosto jos pasiūla ir paklausa. (Kpyтик, A. Б., Никитинa, 1999, p.102) Draudimo rinkos plėtojimo pagrindu yra būtinumas suteikti piniginę paramą nukentėjusiems per nenumatytus nepalankius įvykius. Draudimo rinkoje formuojamas ir paskirstomas draudimo fondas, leidžiantis užtikrinti draudimo apsaugojimą.
Pasak V.V. Šachovą draudimo rinką reikėtų traktuoti kaip piniginių santykių organizavimo formą, formuojant ir paskirstant draudimo fondą, visuomenei užtikrinant draudiminę apsaugą, kaip visumą draudimo organizacijų, kurios dalyvauja šias paslaugas teikiant.
A.A. Gvozdenko draudimo rinką apibūdina šiek tiek konkrečiau: “Draudimo rinka – tai ekonominių santykių, susiklostančių perkant bei parduodant draudimo paslaugas, visuma, pasireiškianti apsaugant fizinių ir juridinių asmenų turtinius interesus, įvykus draudiminiam įvykiui, draudėjų lėšomis.
Plačiausią ir išsamiausią draudimo rinkos apibrėžimą pateikia V. Kindurys knygoje “Draudimo paslaugų marketingas“. Pasak jo, “Draudimo paslaugų rinka – tai ypatinga draudikų, draudėjų ir prireikus tarpininkų tarpusavio piniginių santykių sistema, susiklostanti parduodant ir perkant draudimo paslaugas, sumokant draudikams draudimo įmokas ir išmokant draudėjams draudimo išmokas iš draudimo įmonėse sudaryto fondo, leidžiančio užtikrinti fizinių ir juridinių asmenų draudimo interesus ir suformuoti draudikų bei perdraudikų specifinio verslo finansinį pagrindą. (Kindurys, V., 2002, p. 75)
Apdraustasis – draudėjo nurodytas ir draudimo sutartyje įvardytas fizinis asmuo, kurio gyvenime atsitikus draudiminiam įvykiui draudimo įmonė privalo mokėti draudimo išmoką.
Civilinė atsakomybė (CA) – turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių (žalos) atlyginimo ar netesybų (baudos, delspinigių) sumokėjimo, o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).
Draudėjas– asmuo, sudaręs su draudimo įmone draudimo sutartį ar esantis draudėju įstatymo pagrindu ir privalantis mokėti draudimo įmokas bei turintis teisę gauti atsitikus draudiminiam įvykiui draudimo išmoką.
Draudikas (draudimo įmonė) – įmonė, vykdanti taip pat su draudimu susijusią veiklą ir įsipareigojanti draudėjui draudimo sutartyje ar įstatymų numatytų įvykių atvejais mokėti draudimo išmokas.
Draudiminė apsauga – draudėjams teikiama paslauga, už kurią draudėjai įsipareigoja draudikui mokėti draudimo sutartyje nustatyto dydžio draudimo įmoką.
Draudiminis įvertinimas – tai objekto vertė, nustatyta draudimo tikslais.
Draudiminis įvykis – draudimo sutartyje ar įstatymo nustatytas atsitikimas, kuriam įvykus, draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas įgyja teisę á draudimo išmoką.
Draudimo  liudijimas  (polisas)  –  oficialus  dokumentas, kuriuo patvirtinamas draudimo sutarties sudarymas;
Draudimo įmoka (premija) – draudimo sutartyje nustatyti draudėjo mokėjimai už draudiminę apsaugą. Draudimo įmokos absoliuti suma priklauso nuo objekto draudimo sumos dydžio ir draudimo įmokos tarifo.
Draudimo išmoka – pinigų suma, kurią draudimo įmonė įvykus sutartyje numatytam draudiminiam įvykiui ir remdamasi šį įvykį patvirtinančiais oficialiais dokumentais privalo išmokėti draudėjui, arba apdraustajam, arba naudos gavėjui.
Draudimo rūšies taisyklės – pagal atskirą draudimo grupę draudimo įmonės nustatytos draudimo rūšies sąlygos, pagal kurias draudimo įmonė vykdo savanoriškąjį draudimą.
Draudimo suma – draudimo sutartyje nustatyta suma, kuria draudžiami turtiniai interesai. Draudimo suma yra atskaitinis taškas apskaičiuojant draudimo išmoką.
Draudimo sutarties terminas – dažniausiai suprantamas kaip draudimo sutarties, o tuo pačiu ir draudiminės apsaugos galiojimo laikotarpis.
Draudimo techniniai atidėjimai – su draudimo veikla susiję įsipareigojimai, kurių paskirtis – užtikrinti draudimo įmonių įsipareigojimų, kylančių iš draudimo sutarčių, vykdymą, išlaikyti stabilią draudimo kompanijų finansinę padėtį.
Draudimo veikla – finansinė ūkinė veikla, kuria siekiama apsaugoti fizinių ir juridinių asmenų turtinius interesus, įvykus įstatymo ar draudimo sutartyje nustatytiems įvykiams, panaudojant rezervus ir draudimo techninius atidėjimus, sudaromus iš asmenų mokamų įmokų bei pajamų, gautų jas investavus įstatymo nustatyta tvarka.
Naudos gavėjas – draudimo sutartyje draudėjo valia nurodytas asmuo, kuris įgyja teisę į draudimo išmoką po apdraustojo mirties.
Perdraudėjas – draudimo įmonė, perdavusi savo prisiimtos rizikos dalį kitai draudimo ar perdraudimo įmonei.
Perdraudikas – draudimo ar perdraudimo įmonė, perėmusi tam tikrą rizikos dalį iš kitos draudimo įmonės.
Perdraudimas – draudimo įmonės prisiimtos draudimo rizikos dalies perdavimas kitai draudimo arba perdraudimo įmonei.
Privalomas draudimas – įstatymais įteisinta tam tikrai asmenų grupei ar visiems asmenims privaloma draudimo rūšis ar grupė. [Įstatymas]
Draudimo paslaugų produktas – tai pagrindinių ir papildomų draudimo paslaugų rinkinys, kuris yra teikiamas draudėjams, sudariusiems draudimo sutartį ir sumokėjusiems draudimo įmokas.
Franšizė tai tam tikra draudėjo nuostolių dalis, kurios draudimo sutartimi neprivalo padengti draudikas. Jos taikymo tikslas yra išvengti smulkių pretenzijų ir kartu mažinti draudimo operacijų išlaidas, bei garantuoti jų stabilumą taupant fondo lėšas.

Ankstesnis straipsnisSVARBIAUSIŲ FORMULIŲ SANTRAUKA
Kitas straipsnisDRAUDIMO PASLAUGŲ BAZINIS PAKETAS

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here