BALDŲ GAMYBOS CIKLAS IR OPERACIJŲ DERINIMAS

Nepriklausomai nuo to, kokia būtų gamyba – pertraukinė ar srovinė, gaminio konstrukcija ir technologija nulemia, kokiunnuoseklumu turi vykti operacijos. Tačiau kiek truks ir kainuos gamyba labao priklauso nuo to, kaip vadovai sugeba organizuoti gamybos procesą. Vienas pagrindinių gamybos proceso kokybės rodiklių yra gamybos ciklo trukmė.

Gamybos ciklas

    Gamybos ciklu vadinamas laiko tarpas nuo žaliavos arba medžiagos paleidimo į gamybą momento iki visiško gatavos produkcijos pagaminimo ir jos perdavimo į sandėlį. Paprastai į ciklą įtraukiami visi procesai, taip pat ir produkcijos išsiuntimas. Gali būti nustatomas atskiro gaminio, mazgo arba atskiros detalės gamybos ciklas.

Ciklas susideda iš darbo periodo ir pertraukų laiko. Į darbo periodą įeina technologijos operacijų, paruošiamųjų, baigiamųjų darbų, natūralių procesų, techninės kontrolės ir produkto transportavimo apdorojimo laikas.

Pertraukų laiką sudaro pertraukos tarp pamainų ir tarpoperacinių laukimų laikas tais atvejais, kai įrengimai apkrauti kitais darbais.

Gamybos ciklo trukmė gali būti sumažinama dviem būdais: a) tobulinant techniką bei technologiją, b) gerinant gamybos organizavimą.

Tobulindami techniką, sutrumpiname technologijos operacijų laiką, o natūralius procesus pakeičiame trumpesniais dirbtiniais technologijos proesais. Gamybos proceso tobulinimas leidžia trupinti gamybos proceso pertraukos.

Pertraukos skirstomos į dvi grupes. Pirmosios grupės pertraukos, susijusios su įmonės darbo režimu, o antrosios – tarpoperacinės pertraukos, susietos su gamybos organizavimu ir operacijų derinimu.

Vienas iš gamybos ciklo trumpinimo būdų yra visų arba daugelio operacijų vykdymas vienu metu. Operacijos gali būti derinamos nuosekliai, lygiagrečiai ir mišriai.

Nuoseklus operacijų derinimas

Nuoseklus operacijų derinimas – kai kiekvienoje operacijoje apdorojama visa detalių partija. Tolesnei operacijai detalių partija pradedama perduoti tik baigus apdoroti visas ankstesnės operacijos detales.

Detalių apdorojimo technologijos operacijų trukmė, naudojant šią judėjimo rūšį, lygi vienos detalės apdorojimo visose operacijose laikui, padaugintam iš detalių skaičiaus partijoje. Nuosekliai  derinant operacijas, įrengimai derinami dažniausiai kiekvieną kartą, kai leidžiama kitų detalių partija. Detalės guli  priešais kiekvieną darbo vietą, todėl čia palyginti dideli įdirbiai.

Lygiagretus operacijų derinimas

Lygiagrečiai derinant operacijas, detalės vienu metu apdorojimos visose operacijose.

Mišrus operacijų derinimas

Tai plačiai taikoma, kai operacijų trukmė yra nekartotinė. Apdorojamasis produktas perduodamas iš dalies pavienečiui, iš dalies nelygaus dydžio partijomis tokiy būdu, kad procesas kiekvienoje darbo vietoje vyktų be pertraukų. Kai gaminama ne vienas, o keletas ar keliolika sudėtingų produktų, susidedančių iš šimtų atskirų detalių, gamybos proceso organizavimas gali būti labai komplikuotas. Jei yra daug įrengimų grupių, tai reikia įvertinti įrengimų našumų suderinamumą – vieni įrengimai yra labai našūs, kiti mažiau, vienos detalių apdorojimo operacijos yra trumpos, kitos – ilgos. Tada tenka pasitelkti visą inžinierių patyrimą ir specialius matematinius metodus ir modelius, o uždavinių sprendimui – kompiuterius.

Ankstesnis straipsnisBALDŲ GAMYBOS PROCESO SAMPRATA
Kitas straipsnisĮMONĖS PAJĖGUMAS

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here