Įmonės civilinės atsakomybės draudimas kelionėms ir komandiruotėms

Turizmo įmonės teikia įvairias paslaugas. Be pagrindinių paslaugų (ekskursijų, kelionių organizavimo ir kt.), jos dar teikia ir papildomas paslaugas, pvz.draudimo.
Kelionių draudimo sutartis sudaroma pagal draudėjo žodinį pareiškimą, bet ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki numatytos kelionės pradžios. Sutartis gali būti individuali arba grupinė.Į vieną polisą gali būti įrašyti tik kartu keliaujantys asmenys.

Draudimo įmoka yar vienkartinė ir sumokama iškart, ji nustatoma 3 % nuo kelionės kainos. Draudimo įmokos dalis negrąžinama, kai draudėjas kreipiasi pasibaigus draudimo laikotarpiui. Apdraustajam neišvykus į užsienį, pateikus to įrodymą ir sugrąžinus polisą, draudėjui grąžinamos draudimo įmokos už kreipimosi metu likusį nepraėjusį laikotarpį, išskaičiavus iki 10 % įmokų draudimo vykdymo išlaidoms. Tačiau jeigu mokama draudimo išmoka dėl negalėjimo išvykti, pavėlavimo išvykti, tai įmokos draudėjui negrąžinamos.
Draudimo sutartis gali būti sudaryta laikotarpiui nuo 1 iki 365 dienų.Draudiminė apsauga pagal negalėjimą išvykti ir pavėlavimą išvykti prasideda nuo polise įrašytos draudimo laikotarpio pradžios ir baigiasi iškeliavus per LR sieną.
Draudimo sutartis pasibaigia:

jei draudikas sumoka visas draudimo išmokas pagal kiekvieną draudiminės apsaugos variantą;

jei miršta apdraustasis;

jei pasibaigia sutarties galiojimo terminas;

nutraukus draudimo sutartį.

DRAUDIMINIAI ĮVYKIAI

Pagal negalėjimo išvykti draudiminės apsaugos variantą draudiminiu įvyliu laikomas apdraustojo negalėjimas išvykti į numatytą kelionę dėl šių priežasčių:

apdraustojo mirtis (išskyrus mirtį dėl nedraudiminio įvykio),

apdraustojo artimųjų asmenų mirtis, jei tai įvyko ne anksčiau nei 7 dienos iki numatytos kelionės pradžios;

apdraustojo gyvenamojoje vietoje įvykusio gaisro, potvynio, sprogimo ar vagystės, kurie įvyko prieš 2 dienas iki numatytos kelionės ir padarė žymią žalą turtui. (visais atvejais žymia žala laikoma, kai viršija 5000 lt.);

apdraustojo, jo šeimos narių, numačiusių kartu vykti į kelionę, ūmi liga, trauma arba ūmi gyvybei grėsminga būklė, diagnozuota ne anksčiau kaip 7 dienos iki numatytos kelionės pradžios ir tai patvirtinta medicininiais dokumentais.

2. Pagal paso praradimo draudiminės apsaugos variantą draudiminiu įvykiu yra laikomas apdraustojo paso pametimas, pavogimas ar kt.praradimas užsienyje.
3. Pagal pavėlavimo išvykti draud.apsaugos variantą draud. įvykiu laikomas apdraustojo pavėlavimas išvykti į numatytą kelionę.
4. Pagal kelionės jungties praradimo draud.apsaugos variantą draudiminiu įvykiu laikomas pavėlavimas į ne pirmą transporto priemonę kelionės metu (kai apdraustasis į kelionę vyksta keliomis transporto priemonėmis) dėl:

nuo apdraustojo nepriklausančių priežasčių (dėl antros ar kitos transporto priemonės gedimo, vėlavimo ir pan.)

kai apdraustasis negali tęsti kelionės dėl paso praradimo;

kai apdraustasis negali tęsti kelionės dėl ūmios ligos, traumos ir tai patvirtina med.dokumentais.

Bet koks sukčiavimas, melavimas ar duomenų slėpimas, padarytas draudėjo.,atleidžia draudiką nuo prievolės mokėti draudimo išmoką.

NEDRAUDIMINIAI ĮVYKIAI

Nedraudiminiai įvykiai, kuriems atsitikus draudimo išmokos nemokamos pagal „negalėjimo išvykti“ draudiminės apsaugos variantą yra apdraustojo negalėjimas išvykti į numatytą kelionę dėl šių priežasčių:

liguista būsena ar lėtinė liga, kurią reikėjo gydyti arba buvo gydoma iki sutarties sudarymo, onkologinės ligos; lytiniu keliu plintančios ligos; visos psichikos ligos;

apdraustojo sužalojimą, ligą, mirtį sukėlę įvykiai, jeigu jie priskirti AIDS virusinei infekcijai;

savižudybė, bandymas nusižudyti ar tyčinis susižalojimas;

alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų bei vaistų, neskirtų diplomuoto gydytojo, vartojimo padariniai;

dėl nuo karo, sukilimo, radiacijos ar kito atominės energijos poveikio;

apdraustojo veikla, kurioje teismas nustatė tyčinio nusikaltimo požymius;

traumos atsitikusios valdant transporto priemonę neturint vairuotojo pažymėjimo.

Pagal „paso praradimo“ draudiminės apsaugos variantą nedraudiminiu įvykiu laikomas apdraustojo paso pametimas, pavogimas ar kitoks praradimas užsienyje, jei tai įvyko apdraustajam savanoriškai apsvaigus nuo alkoholio narkotinių ar toksinių medžiagų, dėl apdraustojo tyčinės nusikalstamos veiklos.

Pagal „pavėlavimo išvykti“ draudiminės apsaugos variantą nedraudiminiu įvykiu laikomas apdraustojo pavėlavimas išvykti į numatytą kelionę dėl nuo jo priklausančių priežasčių (apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių medžiagų).

Pagal kelionės „jungties praradimo“ draudiminės apsaugos variantą nedraudiminiu įvykiu yra laikomas apdraustojo pavėlavimas į ne pirmą transporto priemonę kelionės metu kai:

apdraustasis pavėlavo išvykti dėl nuo jo priklausančių priežasčių;

tarp vienos transporto priemonės, kuria atvyko apdraustasis, išvykimo iš tos pačios vietovės yra didesnis nei 24 val. laiko tarpas.

DRAUDIMO IŠMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA

Draudimo išmoka dėl draudiminio įvykio mokama draudėjui pateikus įvykį ir turėtą žalą patrvirtinačius dokumentus.

Draudimo išmoka pagal „negalėjimo išvykti“ draudiminės apsaugos variantą yra lygi 90 % lėšų, prarastų dėl apdraustojo atsisakymo nuo kelionės. Apie tai turi būti pranešta raštu per 5 darbo dienas.

Pagal „paso praradimo“ draudiminės apsaugos variantą, apdraustasis turi kreiptis į vietos policiją, o grįžęs iš užsienio per 5 darbo dienas raštu praneštų apie įvykį ir pateiktų įvykį patvirtinančius dokumentus.

Įvykus draudiminiam įvykiui pagal „pavėlavimo išvykti“ ir „kelionės jungties“ praradimo draudiminės apsaugos variantus apie tai reikia pranešti per 5 darbo dienas ir pateikti tai įrodančius dokumentus.

Draudimo išmokos išmokamos per 30 dienų gavus visus draudiminį įvykį patvirtinančius dokumetus. Jei draudimo išmokos mokėjimas uždelsiamas dėl draudiko kaltės, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami 0,1 % delspinigių.

Draudimo rūšys gali būti:

vykstančiųjų į užsienį draudimas nuo ligų

vykstančiųjų į užsienį draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

bagažo draudimas

civilinės atsakomybės draudimas kelionės metu;

išlaidų, susijusių su kelionės atšaukimu, draudimas

VYKSTANČIŲ Į UŽSIENĮ DRAUDIMAS NUO LIGŲ

Atlyginama apdraustojo asmens gydymo išlaidos dėl užsienyje netikėtai prasidėjusios ūminės ligos ar ten patirto nelaimingo atsitikimo. Draudimo įmoka priklauso nuo draudimo trukmės, šalies, į kurią vykstama, asmens amžiaus, kelionės tikslo.

Atlyginamos būtinosios medicinos pagalbos išlaidas už:

.Ambulatorinį arba stacionarinį gydymą;

Gydytojo paskirtus vaistus;

Būtiną pervežimą iki artimiausios ligoninės;

Medicininį pervežimą kritišku atveju;

Laidojimo išlaidas užsienyje, neviršijant pervežimo išlaidų;

Mirusiojo palaikų parvežimą.

MEDICININIŲ IŠLAIDŲ ASMENIMS, VYKSTANTIEMS Į UŽSIENĮ, DRAUDIMAS

Draudimas apmoka gydymo išlaidas užsienyje ūmios ligos, nelaimingo atsitikimo arba sveikatai pavojingos lėtinės ligos paūmėjimo atveju.
Draudimas apmoka būtinas medicininės pagalbos ir papildomas išlaidas:

apdraustojo gabenimo iki artimiausios ligoninės ar gydytojo;

ambulatorinio ar stacionarinio gydymo, slaugos ligoninėje;

skubios stomatologinės pagalbos iki 75 EUR (įskaitant ir dantų protezo funkcijos atstatymą (taisymą) per visą draudimo laikotarpį);

apdraustojo evakuacijos į šalį, kurioje apdraustasis nuolat gyvena arba kurios pilietybę turi;

lydinčio asmens kelionės išlaidas, jei ligonį transportuojant į šalį, kurioje jis nuolat gyvena, medikų nuomone būtina palyda (ne medicinos personalo).

Apdraustajam mirus dėl netikėtos ūmios ligos ar nelaimingo atsitikimo, įvykusio draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, draudimas apmoka:

būtinosios medicininės pagalbos išlaidas, jei medicininė pagalba buvo suteikta;

išlaidas karstui, atitinkančiam tarptautinių pervežimų reikalavimus;

palaikų gabenimo išlaidas iki artimiausio laidojimo vietai tarptautinio oro uosto šalyje, kurioje apdraustasis nuolat gyveno arba kurios pilietybę turėjo (Europoje iki 50 000 EUR, kitur – iki 5.000 EUR);

laidotuvių užsienyje išlaidas, draudiminio įvykio šalyje (išlaidų suma neturi viršyti pargabenimo išlaidų).

Draudimo suma:

NVS šalyse – minimali 5 000 EUR, maksimali – 50 000 EUR.

Rytų Europoje – minimali 15 000 EUR, maksimali – 50 000 EUR.

Visos kitose pasaulio šalyse – 50 000 EUR.

BAGAŽO DRAUDIMAS

Apdraudžiami tik asmeninio pobūdžio daiktai, skirti kelionei. Apdraudžiamas atiduotas saugoti bagažas – jeigu jis dingsta arba apgadinamas. Iki 10 procentų nuo draudimo sumos atlyginamos išlaidos įsigyjant priverstinius pirkinius, kai bagažas į paskirties vietą atkeliauja ne tą pačią dieną kaip apdraustasis asmuo. Draudimo išmoka mokama už nuostolius dėl vagystės iš pastatytos ir užrakintos transporto priemonės; jeigu bagažas dingsta dėl vagystės, vagystės su įsilaužimu, jei jis apgadinamas dėl gaisro ir kitų gamtinių jėgų poveikio. Fotoaparatai, filmavimo kameros nėra apdrausti bagaže, kuris atiduotas gabenimui. Draudimo įmoka priklauso nuo draudimo sumos.

CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

Tai su teisinėmis nuostatomis susijusi atsakomybė, kai reikia atlyginti padarytą kitam asmeniui žalą. Ji gali būti padaryta kito asmens sveikatai arba turtui dėl neatsargumo, užmaršumo ar lengvabūdiškumo. Teismo procese draudiminio įvykio atveju draudikas atstovauja apdraustąjį. Apsidraudus tėvams, civilinės atsakomybės draudimas galioja ir jų nepilnamečiams vaikams.

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU KELIONĖS ATŠAUKIMU

Jeigu Jūs atšauksite kelionės užsakymą arba būsite priverstas staiga nutraukti kelionę dėl savo arba vieno iš kartu keliaujančių asmenų staigios ligos ar mirties, tuomet turėsite nemažai išlaidų. Tokiais atvejais draudimo kompanija Jums atlygins:

kelionės atšaukimo išlaidas,

papildomas grįžimo išlaidas nutraukus kelionę

IŠVADOS

Turizmo įmonės, teikiančios kelionės organizavimo paslaugas, sudaro sutartis su draudimo kompanijomis ir kaip vieną iš paslaugų (t.y. draudimo paslaugas) siūlo savo klientams. Tai yra patogu ir klientui, ir turizmo įmonei ir pačiai draudimo kompanijai. Klientas gauna visas paslaugas vienoje vietoje, o turizmo įmonė ir draudimo kompanija, pagal sutarties sąlygas gauna tam tikrą mokestį.

Ankstesnis straipsnisDRAUDIMO ĮMOKŲ ANALIZĖ.
Kitas straipsnisPRIVALOMASIS DRAUDIMAS