Organizacijos sėkmę lemiantys veiksniai

Kiekviena organizacija siekia sulaukti kuo didesnio pasisekimo savo veikloje. Tačiau kiekvienam įmonės vadovui būtina žinoti, kokie veiksniai sėkmingai įmonės veiklai daro didžiausią įtaką. Todėl šiame darbe, pasitelkiant konkrečios organizacijos pavyzdį (analizės lygmuo), analizuojami tokie probleminiai klausimai: kokie yra išoriniai ir vidiniai aplinkos veiksniai ir kaip jie veikia organizaciją, kokios savybės yra būdingos sėkmingai veikiančiai organizacijai. Mano nuomone, labiausiai organizacijos sėkmę lemia jos personalas (geras vadovas ir profesionali, vieninga komanda), struktūra (efektyvus darbo organizavimas) bei savo vartotojų ir konkurentų pažinimas.

Informacija šiam darbui buvo rinkta iš įvairiausių šaltinių: vadovėlių, straipsnių, įmonių tinklalapių. Be abejo, daugiausia reikalingos rašto darbui informacijos buvo rasta internete. Taip pat labai naudinga buvo paskaitų metu surinkta medžiaga. Visą mokymosi laikotarpį tiek vadybos paskaitų metu, tiek atliekant namų darbus stropiai  ieškojome informacijos šaltinių savo rašto darbams, konsultavomės su dėstytoja, kaip juos reikėtų tinkamai parengti, todėl atliekant šią užduotį reikėjo informaciją tik atsirinkit, papildyti bei pataisyti.

 

  1. ORGANIZACIJOS SĖKMĖS VEIKSNIAI

 

„Apple Inc.“ – Amerikos korporacija, kuri kuria ir parduoda plataus vartojimo elektronikos prekes, asmeninius kompiuterius, programinę įrangą, teikia internetines paslaugas. Kompaniją 1976m. Kalifornijoje įkūrė Steve Jobs ir Steve Wozniak. Šiuo metu „Apple Inc.“ yra pati didžiausia informacinių technologijų kompanija pagal pajamas, taip pat didžiausia technologijų kompanija pagal bendrą turtą ir trečia pagal dydį pasaulyje mobiliųjų telefonų gamintoja. „Apple Inc.“ yra pirmoji korporacija Jungtinėse Amerikos Valstijose įvertinta daugiau nei 700 milijardų JAV dolerių. Taigi, galima teigti, jog ši organizacija yra tikrai sėkminga (Apple inc., 2015). Šiame darbe pažvelgsime, kas lemia jos sėkmę.

Kiekviena organizacija, norinti sėkmingai vykdyti savo veiklą, privalo gerai pažinti ją supančią aplinką. Organizacijos aplinka daro labai didelę įtaką jos gyvavimui bei vystymuisi. Ji gali skatinti verslo veikimą, arba, priešingai, sunkinti jo egzistavimą ir plėtrą ateityje (Gudonavičius,  Savanevičienė, 2008).

Organizacijos aplinka yra skirstoma į vidinę ir išorinę. Vidinė aplinka – tai aplinka, kurią pati įmonė gali kontroliuoti. Vidinę aplinką sudaro personalas, įmonės tikslai, struktūra, kultūra, technologijos ir užduotys. Išorinę organizacijos aplinką sudaro tiesioginiai ir netiesioginiai (šalutiniai) veiksniai (1 lentelė).

2 lentelė. Organizacijos aplinkos bruožai.

BruožasApibūdinimas
JudrumasOrganizacijos aplinkos judrumą lemia pokyčių sparta
NeapibrėžtumasTurimos informacijos apie konkretų veiksnį apimtis ir patikimumas
SudėtingumasVeiksnio daugiavariantiškumas, jų skaičiai, į kuriuos organizacijos turi reaguoti
Išteklių prieinamumasPalankią organizacijai aplinką lemia galimybė gauti visus veiklai reikalingus išteklius
Veiksnių tarpusavo priklausomybėVieno veiksnio pasikeitimas turi įtakos kitiems veiksniams

 

Tiesioginiai veiksniai veikia įmonės strateginius sprendimus, tačiau jiems įmonė gali daryti tam tikrą įtaką. Išoriniams tiesioginiams veiksniams priskiriami vartotojai, konkurentai, tiekėjai, darbo ištekliai, žiniasklaida, įstatymai bei kitos reguliavimo normos. Išoriniai netiesioginiai veiksniai – tai politiniai – teisiniai, ekonominiai, socialiniai – kultūriniai, technologiniai veiksniai, kurių įmonė negali kontroliuoti, tačiau jie gali daryti didelę įtaką įmonės veiklai. (1 pav.)

1 pav. Organizacijos aplinkos
1 pav. Organizacijos aplinkos

Tačiau įmonės sėkmė priklauso ne tik nuo išorinės ir vidinės organizacijos aplinkos veiksnių, didelę įtaką sėkmei taip pat daro pačiai organizacijai būdingos savybės. Todėl norint, kad organizacija būtų sėkminga, yra ypač svarbu gebėti analizuoti kitų sėkmingų organizacijų bruožus.

 

 

  1. ORGANIZACIJOS APLINKA

II.1. Vidinės aplinkos veiksnių analizė

 

Personalas. Tai organizacijos pagrindas, reikšmingiausias kiekvienos valdymo struktūros veiksnys, nes darbuotojai įgyvendina organizacijos tikslus.

2015m. duomenimis, „Apple Inc.“ dirba apie 98000 darbuotojų, tačiau valdymo problemų kompanijoje nėra daug.

Tikslai. Tai yra geidžiami rezultatai, kuriuos organizacija bendru darbu stengiasi pasiekti.

Anot „Apple“ vyriausiojo dizainerio Jonathan Ive, korporacijos pagrindinis tikslas yra ne gauti kuo daugiau pelno, o vartotojams teikti puikius, kokybiškus produktus (Savickas, 2012).

Struktūra. Tai atskirų padalinių tarpusavio ryšys, priklausomybė, padalinių skaičius. „Apple“ centrinė būstinė yra įkurta Kalifornijoje, JAV. Ten taip pat įkurtas „Apple“ tyrimų centras. Kompanija taip pat turi eilę didelių regioninių būstinių. „Apple“ Europos būstinė yra įkurta Airijoje, ten dirba apie 3300 „Apple“ darbuotojų (Apple inc., 2015).

Kultūra. Tai esminių vertybių, vienodų įsitikinimų sistema, kuri pripažįstama visų darbuotojų, įtakoja jų elgesį. „Apple“ remiasi Steve Jobs‘o įsitikinimu, kad kompanija turi susitelkti į nedaug produktų, tačiau siekti jų maksimalaus paprastumo ir patrauklumo. Steve Jobs‘o nuomone, daugumą naujų idėjų ir produktų dera atmesti, bet į keletą pasirinktų reikia sutelkti visus kompanijos kūrybinius išteklius.

Technologija. Įrengimų, įrankių ir atitinkamų techninių žinių derinys, reikalingas darbui, informacijai ar medžiagoms transformuoti į produktus arba paslaugas. „Apple“ yra viena patraukliausių technologijų kompanijų pasaulinėje darbo rinkoje. Aukšti atlyginimai ir „Apple“ statusas padeda pritraukti aukščiausios kokybės informacinių technologijų ir dizaino specialistus.

Užduotys. Užduotimi vadinamas žmogui paskirtas darbas, kurį reikia atlikti iš anksto nustatytu būdu ir nurodytu laiku. Dažniausiai skiriamos trys užduočių kategorijos: darbas su žmonėmis, darbas su objektu ir darbas su informacija. „Apple‘ yra pagarsėjusi labai intensyviu darbo grafiku, griežtais terminais. Tuo pačiu kompanija turi griežtus prioritetus[1]: svarbiausi darbai vykdomi greitai, jiems sutelkiamos visos organizacijos pajėgos (Paczkowski, 2013).

II.2. Išorinės aplinkos veiksnių analizė

II.2.1. Tiesioginiai veiksniai

 

Vartotojai. Vartotojai keičia savo išteklius, dažniausiai pinigų pavidalu, į organizacijos gaminius ir paslaugas. Organizacijos gyvavimas priklauso tik nuo sugebėjimo rasti ar suformuoti vartotojus. „Apple“ pasiekia vartotojus per savo milžinišką parduotuvių ir internetinių paslaugų tinklą. Kompanija turi 453 parduotuves 16-oje šalių, o jos internetinė parduotuvė veikia 39-iose šalyse (deAgonia, 2015).

Konkurentai. Sustiprėjusi konkurencija verčia susiformavusias organizacijas gintis ir nuo tradicinių konkurentų, sukuriančių naujus gaminius bei paslaugas. Sėkmės susilaukia tos, kurios geba keistis, reaguodamos į konkurenciją. Jos privalo gebėti greitai reaguoti, sparčiai sukurti naujus produktus ir pateikti juos rinkai. „Apple“ tradicinė konkurentė operacinių sistemų rinkoje yra šios srities milžinė „Microsoft,“ o informacinių technologijų įrangos rinkoje – „Samsung“, „Asus“, „HP“, „Dell“.

Tiekėjai. Kiekviena organizacija įsigyja išteklių – žaliavų, paslaugų, energijos, įrengimų ir darbo jėgos – iš aplinkos ir naudoja juos rezultatams gauti. Todėl kiekviena organizacija yra priklausoma nuo išteklių bei tiekėjų, ir stengiasi išnaudoti konkurenciją tarp jų, siekdama žemesnių kainų, kokybiškesnio darbo ir greitesnio pristatymo. „Apple“ šiuo požiūriu nėra išimtis. Didžiausias jos produktų tiekėjas yra Taivano elektronikos gamyklų tinklas „Foxconn“, pagarsėjęs itin mažais kaštais[2], mažais atlyginimais ir darbo jėgos išnaudojimu (Chamberlain, 2011).

Darbo ištekliai. Organizacijai reikalingi darbuotojai, turintys jos uždaviniams spręsti tinkamą specialybę ir pakankamą kvalifikaciją. Pagrindinis organizacijos rūpestis parinkti ir remti talentingus vadovus bei kitokių sričių specialistus. „Apple“ yra pagarsėjusi itin griežta darbuotojų specializacija. Kiekvienas darbuotojas yra atsakingas už tam tikrą siaurą funkciją ir pasižymi puikiu savo srities išmanymu (Lashinsky, 2011).

Žiniasklaida. Žiniasklaida nuolat teikia žmonėms įvairią informaciją apie organizacijų veiklą. Ji ypač stipriai formuoja vartotojų nuomonę apie įmonę. „Apple“ yra viena plačiausiai žiniasklaidoje aptariamų kompanijų. Žiniasklaida buvo labai svarbi šios kompanijos populiarumo priežastis.

Įstatymai ir kitos reguliavimo normos. Organizacijų veiklą reguliuoja valstybės įstatymai dėl jų statuso, mokesčių, darbo įstatymų, žmogaus ir gamtos apsaugos įstatymai bei kiti valstybės aktai. „Apple“ yra įkurtą JAV, ir jos veiklą reglamentuoja visų pirmą JAV teisė; tačiau veikdama daugybėje kitų šalių, ši kompanija privalo laikytis ir šių šalių teisės normų. Bene svarbiausia „Apple“ kompanijai yra intelektinės nuosavybės teisė. „Apple“ yra pati daug prisidėjusi prie šios teisės šakos vystymosi dalyvaudama didžiulėse, precedentinėse bylose prieš „Samsung“, „Microsoft“ ir kitas kompanijas. (Siluk, 2015)

 

.2.2 Netiesioginiai (šalutiniai) veiksniai

 

Socialinis – kultūrinis aspektas. Vienas svarbiausių socialinės aplinkos rodiklių – šalies gyventojų skaičius. Verslo įmonei naudinga kai šalies gyventojų skaičius didėja, nes daugėja potencialių jos prekių vartotojų ir didėja darbo jėgos pasiūla. Dar viena grėsmė susijusi su socialine – kultūrine aplinka yra korupcija[3]. Korupcija pasireiškia dažniausiai valstybinėms įmonėms vykdant neskaidrius viešuosius pirkimus bei stambioms kompanijoms paskelbus apie būsimą didelį užsakymą (Legeckaitė, 2013). „Apple“ įkurta JAV, kurios didelis privalumas yra milžiniškas gyventojų skaičius, jų perkamoji galia, stipri teisėsaugos sistema.

Ekonominis aspektas. Verslo įmonės turi įtakos ir bendri ekonomikos rodikliai, bendrosios ekonominės sąlygos ir kryptys, nes nuo jų priklauso žaliavų pasiūla ir paklausos lygis. „Apple“ buvo įkurta JAV 1976 m., JAV ekonomikos augimo laikotarpiu. JAV ekonomikos dydis (BVP 2014 metais – $17.419 trilijonų (International Monetary Fund, 2015))  ir jos augimas sudarė puikias sąlygas šiai kompanijai augti.

Politinis – teisinis aspektas. Stabili politinė situacija yra būtina subalansuotam ekonomikos augimui, kadangi nepalanki teisinė ir politinė aplinka mažina užsakymų kiekį ir įmonei sukelia grėsmę. Valstijos nestabilumas gali apsunkinti galimų pasikeitimų prognozavimą, o politinės situacijos kaita trukdo įmonei veikti stabiliai ir kurti ilgalaikę strategiją bei apsunkina tiek sprendimų priėmimo procedūrą, tiek visos įmonės valdymą. JAV yra politiniu ir kariniu požiūriu galingiausia pasaulio valstybė, taip  pat ji pasižymi išskirtiniu vidiniu stabilumu ir ilgalaikėmis demokratijos tradicijomis. Tai taip pat sudaro puikias sąlygas „Apple“ augimui.

Technologinis aspektas. Technologijos lygis visuomenėje ar tam tikroje pramonės šakoje plačiuoju mastu lemia kokie produktai bus gaminami ir kokios paslaugos bus teikiamos, kokia įranga bus naudojama ir kaip bus valdomos operacijos. JAV yra pasaulio informacinių technologijų srities lyderė. „Apple“ įkurta Silikono slėnyje, didžiausiame pasaulio informacinių technologijų centre.

  1. SĖKMINGOS ORGANIZACIJOS SAVYBĖS

Bet kokios organizacijos galutinis tikslas yra sėkmė, tad labai svarbu žinoti, kokie dalykai neša sėkmę, kuri priklauso ne tik nuo organizacijos išorinės ir vidinės aplinkos. Universiteto atstovai (Tailandas) 2009 metais atliko tyrimą 204 įvairiose Tailando organizacijose. Buvo siekta išsiaiškinti, kas veda organizaciją į sėkmę. (2 pav.) Apie tyrimo rezultatus rašoma elektroniniame naujienų portale etaplius.lt (Šukienė, 2010). Šias sėkmingai organizacijai būdingas savybes taip pat galima įžvelgti ir mano nagrinėjamos „Apple Inc.“ korporacijos veikloje.

2 pav. Sėkmingos organizacijos savybės
2 pav. Sėkmingos organizacijos savybės

 

  1. Tai ypač svarbus veiksnys versle. Norint pasiekti tikslą, reikia aiškiai žinoti, ką norima įgyvendinti, kaip bendrovė plėtos savo veiklą ateityje. „Apple“ verslo esminė idėja – kurti ne kuo daugiau produktų, bet kuo kokybiškesnius produktus. „Apple“ nuo šio savo veiklos principo buvo kurį laiką atitrūkusi XX a. 9-10 dešimtmečiuose ir stengėsi kurti daug pigių produktų, tačiau tai lėmė kompanijos nuosmukį. 1997 metais po ilgos pertraukos į kompaniją sugrįžęs Steve Jobs vėl pasuko kompaniją ankstesnių tradicijų link, susitelkė ties keletu, itin aukštos kokybės produktų. Tai pradėjo naują kompanijos pakilimą (Chamberlain, 2011).
  2. Didelę įtaką įmonės veiklai daro efektyvi, vieningai dirbanti komanda. „Apple“ pasižymi paprasta organizacine sistema. Darbuotojai yra atsakingi už tam tikrą projektą ar funkciją, ir jie paskiriami prie naujų projektų reikalui esant. Steve Jobs net teigė, kad konkurentė „Sony“ niekad nebūtų pajėgusi sukurti iPod, nes „Sony“ turi pernelyg daug visokių padalinių (Lashinsky, 2011).
  3. Pirminė paslauga. Tai naujų idėjų, technologijų ieškojimas ir pastangos tai padaryti greičiau už kitas konkuruojančias įmones. Kuo greičiau įmonė tai įgyvendins, tuo ji bus strategiškai pranašesnė. Šiuolaikinė organizacija privalo būti lanksti ir nuolatos tobulėjanti. „Apple“ pasižymi šiuo lankstumu, greičiu ir novatoriškumu (Lashinsky, 2011).
  4. Paslaugų diferenciacija. Įmonės paslaugos turėtų pasižymėti išskirtinumu iš konkurentų. Tam gali būti naudojamas išskirtinis dizainas, technologijos ar prekinis ženklas. „Apple“ pasižymi dideliu dėmesiu dizainui ir plačiai žinomu prekės ženklu. „Apple“ siekia paprasto ir kartu išskirtinio dizaino, o konkurentams bandant šį dizainą mėgdžioti, „Apple“ ne kartą reagavo agresyviai ir kėlė ieškinius teismuose (pavyzdžiui, aukščiai minėta byla prieš „Samsung“).
  5. Klientų atsiliepimai apie teikiamas paslaugas. Tai itin svarbus elementas, padedantis išsaugoti ilgalaikius ryšius tarp įmonės bei kliento. Ne tik teigiami pirkėjų atsiliepimai yra naudingi, neigiami atsiliepimai padeda organizacijai suvokti, kokie yra siūlomų produktų trūkumai ir juos pašalinti. Steve Jobs buvo itin jautrus klientų kritikai, ir tai atsispindi „Apple“ veikloje iki šiol. Produktas, sulaukęs neigiamų atsiliepimų, dažnai taisomas stulbinančiu greičiu, performuojant ir sustiprinant jį kūrusią komandą (Lashinsky, 2011).
  6. Organizacinė atmosfera. Teigiama, kad vidinis organizacijos klimatas gali paveikti santykius tarp vadovų ir darbuotojų, o tai lemia teikiamų paslaugų kokybę. „Apple“ būdinga gera vidinė atmosfera, stengiamasi išvengti įtampos (Lashinsky, 2011).
  7. Pats svarbiausias organizacijos sėkmės veiksnys – puikus vadovas. Tikrai geras įmonės vadovas turi būti autoritetu, gebėti motyvuoti darbuotojus, juos įtikinti misija bei jos prasmingumu (Girdziušas, 2013). Be vadovo organizacija negalėtų egzistuoti, tačiau būti vadovu sugebėtų ne kiekvienas asmuo. Jis turi gebėti atlikti be galo daug vadovo vaidmenų, kuriuos į tris grupes suskirstė Henry Mintzbergas (2 lentelė).

2 lentelė. Vadovo vaidmenys.

Vadovo vaidmenų tipai Vadovo atliekami vaidmenys
Asmeniniai vaidmenysVadovas, lyderis, jungiančioji grandis
Informaciniai vaidmenysRinkėjas, skleidėjas, atstovas
Sprendimų priėmimo vaidmenysIniciatorius, problemos šalintojas, išteklių skirstytojas, derybininkas (tarpininkas)

 

Steve Jobs pasižymėjo visomis šiomis savybėmis: neginčijamas autoritetas ir savo srities superžvaigždė, jis sugebėjo puikiai motyvuoti „Apple“ darbuotojus, labai konkrečiai ir aiškiai perteikti užduotis, ir sumaniai skirstyti resursus (Lashinsky, 2011).

IŠVADOS

Šio rašto darbo rengimas nebuvo lengvas, kadangi tai buvo pirmasis mano rašto darbas. Darbo rašymas užėmė nemažai laiko, ypač nemažai laiko truko informacijos šaltinių paieška, nes iš pradžių buvo gan sunku suvokti, kaip derėtų atsisakyti į rašto darbo temą, kaip iš daugybės informacijos šaltinių atsirinkti reikalingiausią bei kokie yra rašto darbo reikalavimai. Rašymo pradžia buvo tikrai sunki, tačiau, kuo toliau, tuo viskas sekėsi lengviau. Stipriosios mano veiklos pusės – konkrečios organizacijos veiklos, išorinės bei vidinės aplinkos veiksnių analizė, kadangi panašias užduotis esame atlikę ir paskaitų metu. Visa rasta informacija buvo labai tiksli, taip pat buvo visiškai aišku, kaip šias užduotis reikia atlikti. Silpnoji mano veiklos pusė – organizacijos savybių, vedančių į sėkmę analizavimas ir pritaikymas mano pasirinktai organizacijai. Didžiausia kliūtimi tapo informacijos perteklius, radau be galo daug informacijos šaltinių šia tema, tačiau beveik kiekviename iš jų pateikta informacija buvo vis kitokia, todėl teko pasinaudoti ir savo įžvalgomis. Taigi, šis rašto darbas buvo puiki patirtis, kuri labai pravers rašant tokio tipo darbus ateityje. Buvo įdomu skaityti įvairius straipsnius, ieškoti duomenų apie įmones, taip sužinojau labai daug naujos informacijos.

Ankstesnis straipsnisNepageidaujamų plaukelių šalinimas Depiliacija
Kitas straipsnisRenginių organizavimas Vestuvės

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here