geologiniai ir grunto tyrimai

Urbanistinės ir infrastruktūros plėtros poreikis diktuoja sąlygą atlikti geologinius ir grunto tyrimus, kurie padeda ištirti geologines bet kokių inžinerinių statinių sąlygas, įvertinti gamtinių ir technogeninių procesų sąveikos pavojaus riziką, nustatyti darnos su aplinka kriterijus.

Iš tiesų grunto tyrimai laikomi statybos darbų pradžia, nes jie yra glaudžiai susiję su pamatų projektavimu bei statyba. Kitaip tariant, geologiniai ir grunto tyrimai padeda nustatyti kokio gylio pamatų reikės, o pamatų gylis būtent ir priklauso labiausiai nuo dirvožemio savybių, grunto sudėties ir geografinės vietos.

Kas reglamentuoja geologinius ir grunto tyrimus?

Dažnai svarstoma apie tai, ar grunto tyrimai – būtinybė, ar laisvas kiekvieno pasirinkimas. Nors Lietuvoje galioja Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02:2011
„Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“, nustatantis reikalavimus, kurių reikia laikytis atliekant visų rūšių inžinerinius geologinius ir geotechninius žemės gelmių tyrimus teritorijų planavimui, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimui ir statybai, tačiau grunto tyrimai būtini ne visais atvejais. Grunto tyrimai nebūtini tuomet, kai projektuojamas statinys priskiriamas nesudėtingiems statiniams, t. y. gyvenamiesiems, sodo, pagalbiniams pastatams, atitinkantiems specialias sąlygas (iki 80 m2). Taip pat geologinių ir grunto tyrimų atlikti nebūtina tada, kai įvertinama, jog sklypui priskiriamos paprastos geologinės sąlygos, o statinio pamatas nėra polinis.

Kalbant apie Lietuvoje egzistuojančią tvarką ir reikalavimus grunto tyrimams, Klaipėdos statybos kompanijos vadovas Ričardas Petrikauskas pabrėžia, jog labai svarbu pasirinkti patikimą šias paslaugas teikiančią įmonę, kuri žino visus formalumus. „Pavyzdžiui, atlikti grunto tyrimai būtinai turi būti užregistruoti Žemės gelmių registre, pagal galiojančią Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklėse nurodytą tvarką. Jei paslaugą suteikusi įmonė tyrimų neužregistruoja Lietuvos geologijos tarnyboje, laikoma, kad tyrimai yra nelegalūs. Šis formalumas labai svarbus tuomet, kai ststybose kyla ginčai, o atlikti tyrimai neužregistruoti ir negaliojantys“.

Kaip vyksta geologiniai ir grunto tyrimai?

Pasirinkus patikimą įmonę, grunto tyrimai paprastai atliekami trimis etapais:

  • Formuojama geologinių tyrimų užduotis. Šiuo etapu projektų vadovas pažymi planuojamą statyti pastatą toponuotraukoje, suformuoja geologinių tyrimų užduotį ir perduoda ją užsakovui. Tuomet darbai perduodami įmonei, o geologinių tyrimų užduotis būtinai turi būti užregistruota Lietuvos Geologijos tarnyboje.
  • Atliekami lauko ir laboratoriniai darbai. Šiuo etapu įmonė, atliekanti geologinius ir grunto tyrimus, dirba konkrečioje žemės teritorijoje (sklype). Tyrimo metu nustatomas grunto stiprumas ir sandara, paimami grunto mėginiai, kurie ištiriami atestuotose laboratorijose.
  • Registruojama tyrimo ataskaita. Šiuo etapu įmonė parengia išsamią ataskaitą (dažnu atveju su aiškinamuoju raštu, kuriame pateikti siūlymai bei rekomendacijos). Tuomet parengtos geologinių tyrimų ataskaitos byla užregistruojama Lietuvos geologijos tarnyboje, o Žemės gelmių registre jai suteikiamas unikalus numeris.

Kaip pasirinkti tinkamus specialistus?

Svarbu, jog grunto tyrimai būtų atlikti tinkamai ir suteiktų reikalingus duomenis apie statinio (ar jo dalies, komplekso) pagrindo, požeminės terpės ir gretimos aplinkos geologinę sandarą, geologinius procesus, požeminį vandenį, gruntų ir uolienų parametrus.

Žinodamas grunto tyrimų svarbą ir vis didėjantį poreikį, Klaipėdos statybos kompanijos vadovas R. Petrikauskas akcentuoja, jog labai svarbu, kad tyrimams būtų pasirinktos tinkamos priemonės. „Mano suformuotos komandos geologai yra aprūpinti pažangiomis technologijomis ir moderniausia įranga, todėl net ir itin sudėtingus uždavinius gali įgyvendinti garantuodami saugią darbo aplinką ir puikius rezultatus“ – vieną iš savo įmonės privalumų atskleidė R. Petrikauskas.

Taip pat labai svarbu, kad įmonė, kuriai buvo patikėta atlikti grunto tyrimus, turėtų pakankamai žinių ir patirties, aiškiai suvoktų visus reikalavimus ir darbus atliktų taip, kad būtų sumažinta grunto keliama rizika, būtų sutaupyta laiko ir tokiu būdu sumažėtų išlaidos.

Jums reikalingi geologiniai ir grunto tyrimai? Laikas į pagalbą pasitelkti profesionalius ir kvalifikuotus specialistus.

Ankstesnis straipsnisBūdai, kurie padės tausoti aplinką
Kitas straipsnisRestoranas Vilniuje – senoji Baltijos virtuvė

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here