Gyvų vasarinių gėlių paklausa

PIRMAS ETAPAS: Problemos apibrėžimas. Problemos apibrėžimas yra pagrindinė rinkos tyrimų dalis. Problemos pobūdžio nustatymas nurodo tolimesnę tyrimų kryptį. Tyrimų objektas yra situacija, apie kurią reikia gauti informaciją. Tyrimų objektą sudaro šie elementai:

tiriamieji klausimai;

hipotezės;

tyrimų apimtis.

Hipotezė – tai neįrodytas teiginys ar galimas sprendimas, pareiškimas, kuris gali būti paremtas ar atmestas, remiantis empiriniais duomenimis. Jos iškėlimo tikslas – nustatyti tyrimų subjektus, kuriuos reikia įtraukti į rinkos tyrimų programą. Į hipotezę turi būti žiūrima, kaip į galimybę surinkti informaciją ir sukonkretinti tiriamąjį klausimą.

Tyrimų apimtis – Tauragės miesto rinka.

Tyrimo objektas – gyvų vasarinių gėlių asortimentas.

Problema – ar dabartinė esanti pasiūla ir paklausa atitinka pirkėjų ir pardavėjų poreikius

Iškeltai problemai išaiškinti buvo pasirinktas anketinis apklausos metodas. Buvo iškelti teiginiai -hipotezės, kurios patvirtins tyrimo temą arba jos nepatvirtins. Vienos hipotezės patvirtinamos pirminiais duomenimis, kitos -antriniais. Iškeltai problemai buvo suformuluotos 4 hipotezės.

  1. Gyvas vasarines gėles perka dažniau vyrai nei moterys.
  2. Dažniausiai perkamos rožės.
  3. Labiausiai perkama prekyvietėje.
  4. Dažniausiai gyvos vasarinės gėlės perkamos gimtadienio proga.

ANTRAS ETAPAS: Tyrimų projekto rengimas. Tyrimų projektas – tai planas, kuriame įvardijama technika bei procedūros, kurios bus naudojamos renkant bei analizuojant tyrimų problemai svarbius duomenis. Tyrimų projektas turi būti palygintas su tikslais.

Pasirinkus tyrimo metodą, turi būti nustatyta, ar problemos sprendimui pakanka antrinių duomenų, ar reikalingas pirminis tyrimas. Svarbiu informacijos gavimo metodu pirminiame tyrime laikoma apklausa Suformulavus problemą, yra svarbu apibrėžti, kas apie ją yra žinoma. Pažintiniai tyrimai naudojami bendro supratimo apie problemą analizavimui. Anketoje sudaryti klausimai į kuriuos respondentai sugebėtų atsakyti.

TREČIASIS ETAPAS: Atrankos modelių parinkimas. Šiame etape atrenkami žmonės tyrimui. Atrinkimo metodai yra svarbūs tyrimo tikslumui ir gautiems rezultatams patikrinti. Pirminei informacijai surinkti, apklausta 25 respondentų. Konkreti apklaustųjų grupė nebuvo išskirta, kadangi tyrimo tematika yra susijusi su gyvom vasarinėm gėlėm. Atliktą atrankos metodą sudaro neatsitiktinė atranka. Šio tyrimo apklausoje dalyvavo Tauragės miesto respondentai.

KETVIRTAS ETAPAS: Duomenų rinkimas. Šio tyrimo pradžioje parengiama anketa. Duomenų rinkimas – veiksmas, kai tam tikrais metodais ir priemonėmis kaupiami reikalingi duomenys.

Tyrimui buvo parengta anketa iš 13 klausimų, kurie turėtų atsakyti į iškeltas hipotezes. Apklausiant 35 respondentų, reikia skirti lėšų anketoms paruošti. Respondentai nelabai susidomėję pildė sudarytas anketas. Sugadintų anketų nebuvo. Visos išdalintos anketos buvo surinktos iš apklaustųjų.

PENKTAS ETAPAS: Duomenų analizė. Surinkti pirminiai tyrimo duomenys turi būti analizuojami, interpretuojami, atsakant į tyrime iškeltus klausimus. Duomenų apdorojimas prasideda nuo anketų tikrinimo. Patikrinus anketas reikia atlikti analizę.

Duomenų analizė– duomenų, surinktų per tyrimą ,statistinė ir kokybinė analizė. Analizės tikslas yra pertvarkyti duomenis į reikšmingą informaciją, kuri padėtų išspręsti problemą, apibrėžtą rinkos tyrimų proceso pradžioje.

ŠEŠTAS ETAPAS: Išvadų ir ataskaitos rengimas. Rengiant tyrimo išvadas ir duomenų suvestinę, būtina prisiminti koks buvo tyrimo tikslas. Pasitvirtinusios hipotezės – išvadų ir pasiūlymų forma pateikiamos ataskaitoje. Ataskaita turi būti išsami čia turi būti atsakyt į visus klausimus, susijusius su tyrimo tikslu.

 

 

 

 

6.Tyrimo rezultatų analizė

 

Kai surinkau duomenis atlikau pirminių duomenų suvestinę (2 priedas). Visi rezultatai pateikiami grafiniu pavidalu.

Tyrimas buvo atliktas Tauragės mieste, todėl tyrimo imtis geografiniu požiūriu nėra didelė.

Atliekant tyrimą buvo apklausta 25 respondentų, galima teigti , kad rezultatai nėra labai tikslūs.

Į pirmą klausimą ar Jūs perkate gyvas vasarines gėles, atsakė taip – 21 respondentas ir ne – 4 respondentai. Diagramoje pavaizduota atsakymai procentais.

Gyvų vasarinių gėlių paklausa

9pav. Gyvų vasarinių gėlių paklausa

                      Antram klausimui, kaip dažnai perkate gyvas vasarines gėles, buvo pateigti keturi varijantai, respodentų atakymai pasiskirstė taip:

Kartą per savaitę – 0, 1-2 karus per mėnesį – 4, 3-4 per pusmetį – 9, rečiau – 8.

Dažniausiai perkama 3-4 kartus per pusmetį taip atsakė dauguma respodentų. Procentai parodyti žemiau pateigtoje diagramoje.

Gyvų gėlių pirkimas

10pav. Gyvų gėlių pirkimas

                      Gėlių asortimentas yra labai platus, pateikus klausimą kokias gyvas vasarines gėles perka, pateikiau kelių gėlių rūšis ir taip respodentai pasirinko atsakymus:

Rožės – 34, tulpės – 2, gvazdikai – 4, lelijos – 4, kitos – 1.

Daugiausia perkamos yra rožės, čia taip pat pasitvirtino 2 fipotezė, prie paskutinio varijanto buvo parašyta, kad perkamos yra dar ir chrizentemos.

Gėlių asortimento pasirinkimas

11pav. Gėlių asortimento pasirinkimas

                      Tauragėje yra daug gėlių parduotuvių. Šiuo klausimiu buvo norima sužinoti kokiose parduotuvėse dažniausiai yra perkamos gėlės, todėl buvo pateiktos kelios gatvės kuriose yra parduotuvės. Taip pasiskirstė respodentų pasirinkimas:

Aeradromo gatvėje – 2, Bažnyčių gatvėje – 8, Gedimino gatvėje – 3, J. Tumo Vaižganto gatvėje – 0, Respublikos gatvėje – 1, Prezidento gatvėje – 1, Vytauto gatvėje – 0, neperka parduotuvėse – 9.

Kiti respodentai pasirinko net kelis atsakymus, bet tai tik parodo koks yra parduotuvių pasirinkimas. Atsakymų suskirstymas parodytas procentais.

Parduotuvių pasirinkimas

12pav. Parduotuvių pasirinkimas

                      Ne visi žmonės perka gyvas gėles parduotuvėse, jie perka ir turgeliuose, nors kartais perka visose vietose. Penktame klausime buvo pateiktos dar keturios vietos kur būtų galima įsigyti gyvų vasarinių gėlių:

Ūkininkų turgus – 1, prekyvietė – 9, didysis turgus – 2, neperka turgeliuose – 9.

Iš atakymų matome, kad dažniausiai perka prekyvietėje arba neperka tokiose vietose.

Turgelių pasirinkimas

13pav. Turgelių pasirinkimas

                      Šeštas anketos klausimas buvo „atviras“, jame respodentai galėjo parašyti kokiose dar vietose perka gyvas vasarines gėles. Suskaičiavus duomenis paaiškėjo, kad į šį klausimą atsakė 3 respondentai, likusi dalis neužpildė šios klausimyno vietos.

Daugumos respondentų atsakymas buvo, kad perka dar gyvas vasarines gėles tiesiogiai iš žmonių auginančių gėles. Diagramoje matome kiek procentų respondentų atsakė į klausimą.

Kitos pirkimo vietos nustatymas

14pav. Kitos pirkimo vietos nustatymas

                      Sekantis anketos kluasimas buvo susijęs su gėlių kiekiu kurį dažnaiusiai respodnetai perka, tai priklauso nuo pajamų ir kam šios gėlės skirtos. Buvo pateikti trys variantai:

Nuo 1 iki 5 – 13, nuo 5 iki 9 – 6, nuo 9 ir daugiau – 2.

Didžiausias kiekis perkamas pirmu variantu, o kitais mažiau. Žemiau diagramoje pateiktas pasiskirstymas procentais.

Gėlių kiekio analizė

15pav. Gėlių kiekio analizė

                      Aštuntu klausimyno klausimu siekta sužinoti kokią pinigų sumą respondentas dažniausiai išleidžia gyvoms vasarinėms gėlėms. Sugrupavus duomenis paaiškėjo, kad respondentai daugiausia išleidžia pinigų nuo 2 iki 15 ir nuo 15 iki 30 Lt (į abu pateiktus klausimus atsakė po 9 žmones), o mažiausiai nuo 30 ir daugiau – 3.

Iš klausimo paaiškėjo, kad respondentai nelinkę išleisti didelį kiekį pinigų vasarinėms gėlėms.

Pinigų kiekio gėlėms nustatymas

16pav. Pinigų kiekio gėlėms nustatymas

                      Yra įvairių progų per kurias dauguma gauname gėlių, ypač šventiniu laikotarpiu. Devintajame klausime respondentai galėjopatys nurodyti, kokiomis progomis ar šventėmis dažniausiai perka ir dovanoja gėles. Daugiausia atsakymų buvo gimtadienio proga.

 

Eil. Nr.

Šventės

Atsakiusiųjų kiekis

1)Gimtadienio proga14
2)Vardadienio proga1
3)Kalėdų proga3
4)Jubiliejų proga3
5)Velykų proga1
6)Šeimos šventėmis1
7)Mokytojoms2
8)Moters dienos proga1
9)Visomis progomis2
10)Nežinau1

17pav. Švenčių progos

                      Gėlių pirkimo paklausa yra nepastovi, tai priklauso nuo metų laiko, kiek per tą laiko tarpą būna švenčių, gimtadienių, jubiliejų ir taip toliau. Daugiausia perkama pavasarį po to rudenį, tai sužinome iš surinktų duomenų kurie surašyti:

Rudenį – 8, žiemą – 3, pavasarį – 11, vasarą – 8.

Gėlių paklausa metų laikais

18pav. Gėlių paklausa metų laikais

                      Iš apklaustųjų respondentų vyrų buvo 7, o moterų – 18. jie buvo atrinkti atsitiktiniu būdu ir jų procentas parodytas 19 pav.

Respodentų lytis

19pav. Respodentų lytis

                      Pagal iškeltą 1 hipotezę, gyvas vasarines gėles perka dažniau vyrai nei moterys, sudarome procentų digramą.

Pastebime, kad ši hipotezė nepasitvirtino, nes buvo nelygiai apklausta vyrų ir moterų.

lytis

20 pav. Respodentų pirkimas pagal lyti

                      Sudarydama klausimyna buvo pasirinkta trys amžiaus grupės:

Nuo 16 iki 25 – 11, nuo 25 iki 35 – 9,nuo 35 ir daugiau – 5.

Čia pastebime, kad apklausta buvo daugiau jaunesnio amžiaus.

Respodentų amžius

21 pav. Respodentų amžius

                      Respodentų pajamos buvo įvairios, kurios buvo suskirstytos taip:

Iki 550 Lt – 10, nuo 550 iki 1000 Lt – 10, nuo 1000 ir daugiau – 5.

Jų pajamos yra minimalios ir truputi didesnės.

pajamos

22 pav. Respodentų pajamos

7. Hipotezių tikrinimas

 

Hipotezė

Rezultatas

Pagrindimas

1. Gyvas vasarines gėles perka  dažniau vyrai nei moterys.

Nepasitvirtino

19 ir 20paveikslas

2. Dažniausiai perkamos rožės.

Pasitvirtino

11 paveikslas

3. Labiausiai perkama prekyvietėje.

Pasitvirtino

13 paveikslas

4. Dažniausiai gyvos vasarinės gėlės perkamos gimtadienio proga.

Pasitvirtino

17 paveikslas

 

 


Išvados ir pasiūlymai

 

  1. Pasiūla yra neatsėjama nuo paklausos. Kuo didesnė paklausa tuo didinama pasiūla, kiekvienas pardavėjas turi rūpintis savo pirkėjais, kad kiekvienas būtų patenkintas jos siūloma produkcija, tik nuo vartotojų priklauso prekės paklausa, o ko paklausesnė prekė tuo pardavėjas gauna didesnį pelną.
  2. Prekės paklausai didžiausą poveikį daro: prekės kaina, pirkėjų pajamos, pirkėjų skonis, rinkos dydis, reklama, ir kitka. Kikvienai prekei būdingas tam tikros veiksnių grupės, nulemenčios jos paklausą. Todėl kiekviena prekė turi savitą paklausos, pasiūlos funkcija ir kreivę.
  3. Gyvos vasarinės gėlės yra kiekviename mieste ar kaime paklausios. Jos yra perkamos visada ir įvairiomis progomis. Atlikus apklausą apie Tauragės miesto gyvų gėlių parduotuvių pasiūla paaiškėjo, kad yra labai daug vietų kur būtų galima nusipirkti įvairios rūšies gėlių. Taip pat pastebėjau, kad labiausiai yra perkamos rožės. Ir nesvarbu kokio amžiaus, ar kokios pajamos dauguma žmonių gėles perka.

 

Pasiūlymai

Patartina plėsti gyvų vasarinių gėlių įvairovę, su naujomi gėlių rūšimis, nes nuo to priklausys prekės paklausa.

Ankstesnis straipsnisGyvų vasarinių gėlių charakteristika
Kitas straipsnisInternetas

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here