Pasaulinė Turizmo Organizacija. Turizmas

Pasaulinės Turizmo Organizacijos pradžia buvo Oficialiųjų Turizmo Viešųjų Organizacijų Tarptautinė Sąjunga įkurta 1925 metais Hagoje. Po Antrojo pasaulinio karo ji buvo pervadinta – Oficialiųjų Turizmo Organizacijų Tarptautinė Sąjunga (IUOTO) ir perkelta į Ženevą. IUOTO buvo techninė, nevyriausybinė organizacija, kurioje narystė kulminaciniame taške apėmė 109 Nacionalines Turizmo Organizacijas ir 88 Suvienytuosius Narius, tarp jų privačias ir visuomenines grupes. Turizmui augant ir tapus neatsiejama modernaus gyvenimo dalimi, jo tarptautinis mastas dar išsiplėtė ir nacionalinių vyriausybių vaidmuo tapo vis svarbesnis – jų veikla apėmė ištisą spektrą nuo infrastruktūros iki nuostatų. Apie 1960-tuosius tapo aišku, kad reikalingos efektyvesnės priemonės kontroliuoti tolesnį vystymąsi ir suteikti turizmui tarpvyriausybinį modelį specialiai pritaikytą asmenų ir atostogų organizatorių mobilumui. 1967m. IUOTO nariai patvirtino sprendimą reorganizuoti ją į tarpvyriausybinę organizaciją įgaliotą rūpintis pasauliniu mastu visais reikalais liečiančiais turizmą ir bendradarbiauti su kitomis kompetentingomis organizacijomis, ypatingai su tomis, kurios priklauso Jungtinių Tautų sistemai, tokios kaip Pasaulinė Sveikatos Organizacija (WHO), UNESCO, ir Tarptautinė Civilinės Aviacijos Organizacija (ICAO). Panaši rekomendacija buvo priimta 1969 m. gruodžio mėnesį JT Generalinėje Asamblėjoje, kuri pripažino „sprendžiamą ir pagrindinį vaidmenį”, kurį reorganizuota IUOTO turėtų atlikti pasaulinio turizmo srityje Pasaulinė Turizmo Organizacija. Turizmas„bendradarbiaudama su egzistuojančiu JT aparatu”. Sprendimas buvo ratifikuotas 1974 m. 51 tautos, kurių oficialios turizmo organizacijos buvo IUOTO nariais. IUOTO buvo pervadinta į Pasaulinę Turizmo Organizaciją (WTO) ir pirmoji jos Generalinė Asamblėja buvo sušaukta Madride 1975 m. gegužės mėnesį. Sekretoriatas buvo įkurtas Madride sekančių metų pradžioje Ispanijos vyriausybės kvietimu, kuri suteikė pastatą centrinei būstinei. 1976 m. WTO tapo Jungtinių Tautų Vystymosi Programos (UNDP) vykdančiąja agentūra, o 1977 m. buvo pasirašyta oficiali bendradarbiavimo sutartis su pačia Jungtinių Tautų organizacija. Nuo pat pirmųjų metų, WTO narystė ir įtaka pasaulio turizmui vis augo. 1977 m. organizacija apėmė 138 šalis ir teritorijas ir per 350 Jungtinių Narių, atstovaujančių vietinę vyriausybę, privatųjį sektorių, turizmo asociacijas ir švietimo organizacijas.

Pasaulinė Turizmo Organizacija yra pirmaujanti tarptautinė organizacija turizmo ir kelionių srityje. Ji veikia kaip globalinis turizmo potvarkių įtvirtinimo forumas ir kaip turistų praktinio patyrimo šaltinis. Organizacijai priklauso 138 šalys ir teritorijos ir daugiau nei 350 Jungtinių narių atstovaujančių vietinę vyriausybę, turizmo asociacijas ir privataus sektoriaus kompanijas, įskaitant avia linijas, viešbučių grupes ir ekskursijų vadovus. Su savo centrine būstine Madride, WTO yra tarpvyriausybinė organizacija įgaliota Jungtinių Tautų plėsti ir vystyti turizmą. Per turizmą, WTO tikisi skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, suteikti akstiną aplinkos apsaugai ir kultūrinio paveldo išsaugojimui, bei skatinti taiką ir savitarpio supratimą tarp visų pasaulio tautų.

Pirmaujanti Stambiausioje Pasaulio Pramonėje

Pasaulinė Turizmo Organizacija įsitikinusi, kad vyriausybės vaidmuo yra svarbiausias turizmo plėtotei. WTO egzistuoja tam, kad padėtų pasaulio tautoms maksimaliai išnaudoti teigiamą turizmo įtaką, tokią kaip naujų darbo vietų sukūrimas, nauja infrastruktūra ir pelnas gaunamas iš užsienio valiutų, bei tuo pačiu kaip įmanoma sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ar socialinei sferai.

Turizmo pramonė yra stambiausia pasaulio auganti pramonė, kurios augimas beje nesumažės ir 21-me amžiuje. Įplaukos iš tarptautinio turizmo didėja vidutiniškai po 9 proc. kasmet per pastaruosius 16 metų ir 1996 m. sudarė $423 bilijonus. Per tą patį laikotarpį, tarptautinių kelionių skaičius padidėjo vidutiniškai 4,6 proc. per metus ir 1996 m. pasiekė 594 milijonus.

WTO prognozuoja, kad iki 2000 metų tarptautinės kelionės pasieks 700 milijonų, o iki 2010 – ir vieną bilijoną. Atitinkamai, įplaukų augimas prognozuojamas iki $621 bilijono iki 2000 metų ir 1,550 bilijono iki 2010 m.

Regioninė veikla

Tiesioginius veiksmus, kurie stiprina ir palaiko Nacionalinio Turizmo Administravimo pastangas, vykdo WTO atstovai regionams.

Kiekvienam pasaulio regionui – Afrikos, Amerikos, Rytinės Azijos ir Ramiojo vandenyno, Europos, Vidurio Rytų ir Pietų Azijos – Pasaulinės Turizmo Organizacijos atstovai regionams skiria ypatingą dėmesį.

Įsikūrę centrinėje būstinėje Madride, atstovai regionams yra WTO priešakinėje linijoje bendraujant su šalimis narėmis. Jie nuolat keliauja, tačiau atstovai regionams labiau primena keliaujančius ambasadorius.

 • Jie susitinka su kiekvienos šalies aukščiausiais turizmo organizavimo pareigūnais jų regionuose aptarti iškylančių problemų ir padėti rasti sprendimus.
 • Jie yra kaip ryšys tarp turizmo valdžios ir Jungtinių Tautų Vystymo Programos kuriant ypatingus vystymo projektus.
 • Jie organizuoja nacionalinius seminarus ypatingai svarbiomis tam kraštui temomis, tokius kaip Turizmo propagavimas Meksikoje arba Ekoturizmas Kirgistane.

Visa ši veikla yra skirta Nacionalinio Turizmo Administravimo autoriteto didinimui savo šalyje, ir tuo pačiu prisideda prie kiekvienos šalies turizmo sektoriaus augimo.

Regioniniai Paramos Projektai

WTO turi unikalias galimybes įgyvendinti ypatingus projektus, kurie remia turizmo plėtimą šalyse, kurios priklauso organizacijai. Šilko Kelias ir Vergų Kelias yra du tokie projektai, vykdomi bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų Mokslo ir Kultūros Organizacija (UNESCO).

Šilko kelias: pradėtas 1994 m., WTO Šilko Kelio projekto tikslas atgaivinti turizmo pagalba senovinius kelius, kuriais naudojosi Marco Polo ir karavanų prekeiviai, kurie sekė po jo. Šilko Kelias tiesiasi 12,000 km nuo Azijos į Europą. Šešiolika Šilko Kelio valstybių sujungė savo jėgas šio projekto įgyvendinimui: Japonija, Korėjos Respublika, DPR Korėja, Kinija, Kazachstanas, Kirgistanas, Pakistanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas, Turkmenistanas, Iranas, Azerbaidžanas, Turkija, Gruzija, Graikija ir Egiptas. Jungtinė paramos veikla apima bukletus ir vaizdajuostes, pažintines keliones ir specialius renginius pagrindinėse turizmo prekybos mugėse.

Vergų Kelias: Pradėtas 1995m. kaip Jungtinių Tautų Tarptautinių Tolerancijos Metų dalis, Vergų Kelio tikslas padėti propaguoti kultūrinį turizmą tarp vakarinės Afrikos tautų. Jo tiesioginis tikslas yra atstatyti paminklus, išplėsti istorijos muziejus ir pradėti jungtines paramos kampanijas pasirinktose turizmo propagavimo rinkose, kurios skatintų užsienio turistus sužinoti daugiau apie šių šalių istoriją ir atrasti jų šaknis. Projektą tikimasi išplėsti ateityje prijungiant ir kitas tautas pietų ir rytinėje Afrikoje, taip pat ir Karibų jūros tautas.

 

Kaip finansuojama WTO

WTO pirmiausia finansuoja narių įmokos. Pilnateisiai nariai moka metinį mokestį paskaičiuotą pagal ekonominio išsivystymo lygį bei turizmo svarbą kiekvienoje šalyje. Suvienytieji Nariai moka nustatytą metinį mokestį $20,000, o Jungtiniai Nariai moka $1,700 per metus.

WTO biudžete dviejų metų laikotarpiu 1996-97 viso buvo $18,099,000. Nario mokesčio įnašai sudarė apie 90 proc. biudžeto, likusiąją dalį sudarė UNDP parama, investicijų pelnas ir leidinių bei elektronikos produktų pardavimo pelnas.

Kaip veikia WTO

Pagrindiniai Pasaulinės Turizmo Organizacijos valdymo organai yra šie:

 • Generalinė Asamblėja

Generalinė Asamblėja yra aukščiausiasis Pasaulinės Turizmo Organizacijos valdžios organas. Ji šaukiama kas du metus patvirtinti biudžeto ir veiklos programų, ir aptarti gyvybiškai svarbias turizmo sektoriui temas. Kas ketveri metai ji renka Generalinį Sekretorių.

 • Vykdomoji Taryba

Vykdomoji Taryba yra WTO valdančioji taryba, turinti užtikrinti, kad organizacija vykdytų savo veiklą ir laikytųsi biudžeto. Ji renkasi dukart per metus ir yra sudaryta iš 26 narių, išrenkamų Generalinėje Asamblėjoje santykiu – vienas nuo penkių Pilnateisių Narių. Suvienytieji Nariai ir Jungtiniai nariai dalyvauja Vykdomosios Tarybos posėdžiuose kaip stebėtojai.

 • Regioninės komisijos
 • Komitetai
 • Sekretoriatas

 

Kas gali prisijungti prie Pasaulinės Turizmo Organizacijos

WTO priklauso trijų kategorijų nariai: Pilnateisiai Nariai, Suvienytieji Nariai ir Jungtiniai Nariai.

 • Pilnateisė narystė galioja visoms suverenioms valstybėms.
 • Suvienytoji narystė galioja visoms teritorijoms, kurios neatsako už savo užsienio ryšius. Narystę turi patvirtinti vyriausybės, kurios prisiima atsakomybę už savo užsienio ryšius.
 • Jungtinė narystė apima ištisą skalę organizacijų ir kompanijų dirbančių arba tiesiogiai kelionių ir turizmo srityje ar su juo susijusiuose sektoriuose. Jai priklauso: avia linijos ir kitos transporto kompanijos; viešbučiai ir restoranai; ekskursijų vadovai; smulkieji kelionių agentai; bankų įstaigos; leidybos grupės; konsultantai; švietimo ir tyrimų organizacijos; vietos ir regioninės turizmo tarybos, ir kelionių pramonės asociacijos. Jungtinę narystę turi patvirtinti šalis, kurioje yra besikreipiančiojo centrinė būstinė.

 

 

Turizmo praktinės patirties perdavimas besivystančioms šalims yra viena iš pagrindinių Pasaulinės turizmo Organizacijos užduočių.

Kaip Jungtinių Tautų Vystymo Programos vykdančioji agentūra, WTO įneša dešimtmečių turizmo patirtį į visų tautų vystomą turizmą visame pasaulyje.

Veikdama vyriausybės narių prašymu, WTO garantuoja finansavimą, suranda pasaulinio masto ekspertus ir vykdo įvairius turizmo plėtojimo projektus, tiek didelius, tiek smulkius.

Veiklos periodu 1996-97 m., Pasaulinė Turizmo Organizacija vykdė vystymo veiklą 42-jose šalyse, $4,4 milijono vertės.

Praktiniai Projektai

WTO vykdomi vystymo projektai dažnai apima visą tautos turizmo sektorių ir reikalauja daugelio mėnesių darbo, tai pavyzdžiui, aplinkos išsaugojimo vystymas Indijos Andamano salose pabaigtas 1996 m. Kiti ilgalaikių projektų pavyzdžiai apima:

 • Originalusis Turizmo Planas Ganoje (1996)
 • Atstatymo ir Vystymo Planas Libane (1997)
 • Veiksmų Planas Išsaugomo Turizmo Vystymo Uzbekistane (1997)

Projektai gali būti ir trumpalaikiai skirti kokiai nors neatidėliotinai reikmei patenkinti. Sektoriaus paramos misija įvertinant ekonominį turizmo įnašą Egipte 1996 m. būtų vienas iš tokių pavyzdžių. Kiti trumpalaikiai projektai apima:

 • Avia ekoturizmo vystymas Konge.
 • Viešbučių klasifikacijos sistema Ekvadore.
 • Nauji turizmo įstatymai Nikaragvoje.
 • Kurortų valdymas Maldive.
 • Oro transporto tyrimas Kosta Rikoje.

Išsaugantis Vystymas

Atsidarant naujiems turizmo maršrutams ir tobulinant jau egzistuojančius, Pasaulinė Turizmo Organizacija yra svarbus saitas perduodant turizmo technologijas iš Vakarų į Rytus ir iš Šiaurės į Pietus.

Visi WTO projektai yra pagrįsti išsaugojimo politika, užtikrinant, kad ekonominė turizmo nauda nėra kompensacija žalos aplinkai ar vietos kultūrai. Projektai taip pat užtikrina, kad vietos bendruomenės dalyvauja planavimo procese ir gauna dalį pajamų iš turizmo plėtros.

Dirbant išvien su mūsų narių vyriausybėmis, aukojančiomis organizacijomis ir privačiu sektoriumi, WTO tikslas yra užtikrinti, kad pajamos ir naujos darbo vietos gaunamos iš naujo turizmo vystymo išliktų ir ateities kartoms.

WTO geriausiai žinoma veikla yra ekonominės turizmo reikšmės įrodymas ir suprantamiausios pasaulinio turizmo statistikos pateikimas.

Narių vyriausybės, privačios turizmo kompanijos, firmos konsultantės, universitetai ir žiniasklaida pripažįsta WTO kaip pasaulio labiausiai išbaigtą ir patikimą globalinės turizmo statistikos ir prognozių šaltinį.

WTO nustato tarptautinius standartus turizmo įvertinimui ir ataskaitoms. Jos rekomendacijos dėl turizmo statistikos buvo patvirtintos Jungtinių Tautų 1993 m. ir buvo naudojamos visose pasaulio šalyse, sudarydamos bendrą turizmo statistikos sistemą, kuri įgalina palyginti visų turizmo maršrutų rezultatus su jų konkurentais.

Statistika

Turizmo statistika, analizė ir prognozės yra perduodamos per metines profesionalių publikacijų serijas, įskaitant:

 • Metinį Turizmo Statistikos Leidinį
 • Turizmo Statistikos Santrauką
 • Kelionių ir Turizmo Barometrą (3 per metus)

WTO statistikos sektorius suteikia greito duomenų apdorojimo paslaugą, kuri pateikia pritaikytas statistines ataskaitas pagal narių pageidavimą. Gaunama informacija apie visų turizmo aspektų vertinimą, tai: atvykimai, įplaukos, vienos nakvynės vizitai, transporto rūšys, viešėjimo trukmė, turistų išlaidumas ir svečių kilmė.

WTO turizmo statistikos duomenų bazė ir regioninio Turizmo Rinkos Tendencijų duomenų elektroninė versija yra prieinama konsultacijai ir gali būti perkelta tiesiai į vartotojo kompiuterį iš WTO Interneto puslapio: www.world-tourism.org.

Šios paslaugos yra mokamos, bet visai nemokamos valstybėms narėms ir pusė kainos moka jungtiniai nariai.

Rinkos Tyrimas

Stebėdama kur ir kaip turizmas plėsis ateityje, WTO pateikia turizmo prognozes kiekvienam pasaulio regionui. 7 tomų leidimas Globalinė Turizmo Prognozė apžvelgia turizmo tendencijas iki 2010 metų, o naujasis leidimas Turizmas: 2020 Vizija papildo šias prognozes iki 2020 metų.

Rinkos tyrimas dėl turizmo išlaidų, ypatingai reklamos išlaidų yra vykdomas WTO, o ataskaitos spausdinamos kasmetinėje publikacijoje Biudžetas ir Nacionalinio Turizmo Administravimo Rinkotyros Planai.

WTO aplinkos departamentas artimai bendrauja su nariais ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kad užtikrintų jog naujasis turizmo vystymas yra teisingai suplanuotas ir vykdomas saugant gamtos ir kultūrinę aplinką.

Jo tikslas skatinti išsaugantį turizmo plėtojimą, o ne nekontroliuojamą masinį turizmą buvo WTO narių pripažintas pastaraisiais metais. Jie suvokia, kad vyriausybės bendradarbiaudamos su privačius sektoriumi prisiima atsakomybę išlaikyti geros būklės aplinką ateities kartoms ir kaip ateities turizmo sektoriaus sėkmės garantą.

Aplinkosaugos veikla

Išsaugančiojo turizmo vystymo tikslai yra aiškinami nariams WTO seminarų metu, per investicijų forumus ir dalyvaujant globaliniuose susitikimuose, taip pat įvairiose praktinėse publikacijose.

Pavyzdžiui, ankstesnis WTO Generalinis Sekretorius Antonio Enriques Savignac dalyvavo Rio Aukščiausiojo lygio Žemės Susitikime 1992 m. ir pasitarnavo pasiekiant, kad turizmo klausimas būtų įtrauktas į Agenda 21 kaip viena iš pramonių galinčių suteikti ekonominių lėšų aplinkos apsaugai. Generalinis Sekretorius Francesco Frangialli atnaujino WTO atsidavimą išsaugančiajam vystymui 1997 m. Jungtinių Tautų Aukščiausiojo lygio Žemės Susitikime II Niujorke.

 

Siekimas aukštos kokybės, efektyvaus išsilavinimo ir apmokymo, kuris atitiktų ateities turizmo profesionalų ir darbdavių poreikį yra WTO Naujų Kadrų Ruošimo Departamento tikslas.

Bendradarbiaudama su 14 WTO Švietimo ir Mokymo Centrų visame pasaulyje, WTO nustato globalinius turizmo išsilavinimo standartus.

TEDQUAL (Turizmo Mokymo Kokybės) metodologija, vystoma WTO, padeda valstybėms narėms ir turizmo įmonėms įvertinti savo poreikius ir kurti programas reikalingas pradinės darbo jėgos ruošimui, kurios atitiktų didžiulį turizmo pramonės augimą.

Įdiegta naujovė – Baigiamasis Tinkamumo Turizmui Testas (GTAT) yra viena iš priemonių skatinti mokymo plano standartizavimą ir labiau suvienodinti tarptautiniu mastu kvalifikacinius turizmo laipsnius.

WTO Naujų Kadrų Ruošimo Departamentas siūlo regioninio Pedagogų Švietimo seminarus, neakivaizdinio mokymo kursus ir Praktinius kursus WTO centrinėje būstinėje išrinktiems turizmo darbuotojams iš šalių narių.

Informacija apie turizmo švietimą ir mokymą yra perduodama nariams per įvairios medžiagos ir profesines publikacijas, įskaitant:

 • Pedagogų Švietimas
 • Įvadas į TEDQUAL: Turizmo Išsilavinimo ir Mokymo Kokybės Metodologija
 • Žmonių Kapitalas Turizmo Pramonėje 21-me amžiuje
 • Tarptautinis Turizmas

 

Kadangi globalinė konkurencija turizme vis stiprėja, kokybės faktorius sėkmei ar nesėkmei gali tapti labai svarbus. WTO Turizmo Vystymo Kokybės Departamentas siekia padėti nariams pagerinti paslaugų kokybę ir tapti konkurentabiliais ir užtiktina išsaugojantį vystymąsi.

Apimami šie pagrindiniai kokybės komponentai:

 • Konkurentabilumas liberalizuojant prekybą
 • Susisiekimas, akcentuojant neįgaliuosius keliautojus
 • Saugumas ir apsauga, įskaitant sveikatą
 • Techniniai standartai

Informacija apie visus šiuos komponentus, kurie formuoja turizmo kokybę yra perduodama nariams regioninių seminarų metu ir per publikacijas, įskaitant: Turistų Saugumas ir Apsauga; GATS ir Turizmas; ir Siekiant Kokybės Turizme: Vadovas Turizmo Organizatoriams.

Tarp specialių paslaugų kokybės departamentas siūlo: duomenų bazę apie faktorius įtakojančius prekybą turizmo paslaugoms; Turizmo Tobulinimo Taryba; bei Turizmas ir Vaikų Prostitucija – kurį galima rasti Internete.

Kokybės departamentas taip pat atsakingas už WTO bendradarbiavimą su kitomis tarptautinėmis organizacijomis dirbančiomis šioje srityje, tokiomis kaip: Tarptautinė Kriminalinės Policijos Organizacija (Interpol); Jungtinių Tautų Konferencija Prekybai ir Vystymui (UNCTAD); Pasaulinė Prekybos Organizacija (WTO/OMC); Pasaulinė Sveikatos Organizacija; bei Pasaulinė Muitinių Organizacija (WCO).

WTO savo veikloje vadovaujasi įvairiais organizacijos narių priimtais potvarkiais:

 • Turizmo Teisės ir Turisto Kodeksas
 • Rekomenduojam saugumo matai
 • Turizmo galimybių kūrimas žmonėms su negalia devintame dešimtmetyje
 • Informacija apie Sveikatą ir Formalumai Tarptautinių Kelionių metu
 • WTO Pareiškimas dėl Organizuoto Sekso Turizmo Prevencijos

Liberalizacija, sveikata ir saugumas atspindi plačią ir tarpusavy susietų faktorių skalę, susijusią su turizmo paslaugų kokybės gerinimu. WTO savo veikla stengiasi panaikinti liūtis turizmui ir skatina prekybos liberalizavimą turizmo paslaugoms.

 

Didėjantis turizmo pramonės svarbos suvokimas ir Pasaulinės Turizmo Organizacijos svarbumas yra pagrindiniai WTO Susisiekimo ir Ryšių Departamento veiklos tikslai.

Ryšiai su nariais palaikomi per WTO žinias, spausdinamas kas du mėnesius ir per dalyvavimą svarbiausiose tarptautinio turizmo prekybos mugėse įskaitant:

 • ITB (Berlynas)
 • FITUR (Madridas)
 • Pasaulinė Kelionių Rinka (Londonas)
 • BIT (Milanas)

Ne su nariais bendraujama per bendrąją žiniasklaidą, specializuotus kelionių prekybos leidinius ir WTO puslapį Internete. WTO saugo duomenų bazę iš 1,000 pagrindinių žurnalistų visame pasaulyje ir reguliariai palaiko su jais ryšį per žinių laidas ar spaudos konferencijas.

Kitas WTO Susisiekimo ir Ryšių Departamento tikslas yra tobulinti valstybių narių reklamos pastangas per efektyvius ryšius su žiniasklaida, kur jis padeda organizuoti spaudos keliones ir ryšių su žiniasklaida seminarus. Jis publikuoja Būti Žiniasklaidos Dėmesio Centre, tai ryšių vadovas, kuriame skirta vietos pagrindinių žiniasklaidos leidinių sąrašui pasaulinėse turizmo rinkose.

Publikacijos

Dauguma darbo ir tyrimų atliekamų įvairiuose Pasaulinės Turizmo Organizacijos departamentuose nariams perduodama per publikacijas. Susisiekimo ir Ryšių departamentas veikia kaip leidykla, išleidžianti po 20-30 turizmo leidinių kasmet. WTO publikacijos parduodamos per tarptautinių distributorių tinklą. Bendros publikacijų pardavimo įplaukos sudaro iš viso $200-250,000 per metus ir papildo bendrą WTO fondą.

Ankstesnis straipsnisStrateginis planavimas
Kitas straipsnisMP 8086 struktūra

Komentuoti

Please enter your comment!
Please enter your name here