UŽSIENIO VALIUTŲ RINKA IR JOS FUNKCIJOS
UŽSIENIO VALIUTŲ RINKA IR JOS FUNKCIJOS

Užsienio valiutos rinka (taip pat žinoma kaip Forex ar FX) yra pasaulinė rinka, kuri nusprendžia pasaulio šalių valiutos vertę ir leidžia atlikti tarptautinius valiutos keitimus ar tarptautinę prekybą. Dėl globalizacijos ir telekomunikacijų pažangos, visame pasaulyje šalys tampa vis labiau viena nuo kitos priklausomos. Taigi, nei viena šalis negali egzistuoti atskirai, jos turi bendradarbiauti tarpusavyje ir vienytis kad tarptautinė prekyba joms atneštų didžiausią naudą.

Kiekviena valstybė, atsižvelgdama į savo padėtį ir į savo galimybes, nusprendžia kokį prekių kiekį ji importuos ir kokį prekių kiekį ji eksportuos. Tarptautinę prekybą (eksporto ir importo kiekius) įtakoja įvairūs veiksniai. Tarptautinę prekybą įtakoja ir valiutų kursai, kuriuos taip pat veikia daugelis kitų veiksnių.

Šiais laikais nebetrūksta įvairių leidinių ir straipsnių ekonominėmis temomis. Tačiau nors šios temos ir yra aktualios, bet su jos aprašomos labai trumpai ir tik teoriškai. Taigi šiame darbe aptarėme valiutos kursą veikiančius veiksnius, užsienio valiutos rinką ir jos funkcijas.

Darbo tikslas – išanalizuoti užsienio valiutų rinką ir jos funksijas.

Darbo uždaviniai:

 1. Apžvelgti valiutos istoriją, bei paaiškinti valiutos kurso sąvoką;
 2. Apibūdinti tarptautinę valiutų rinką;
 3. Aptarti valiutos kursą veikiančius veiksnius;
 4. Apžvelgti valiutos kursų sistemas;
 5. Išanalizuoti euro susiejimo su litu pasekmes Lietuvos užsienio prekybai;
 6. Pakomentuoti Vidurio ir Rytų Europos šalių valiutos kurso režimus ekonominės krizės sąlygomis.

1. VALIUTOS ISTORIJA

Tarptautinė valiutos sistema remiasi juridinėmis nuostatomis ir papročių normomis, reguliuojančiomis tarptautinių mokėjimų sąlygas bei būdus. Tos taisyklės gali būti suderintos tiek tarptautiniu lygiu, tiek susitarus atskiroms valstybėms (ypatingai toms, kurios vaidina svarbų vaidmenį pasaulinėje ūkinėje veikloje).

Istorijos eigoje valiutų kursai priklausė nuo valiutų sistemų, t.y. nuo to, su kuo buvo siejamas valiutų kursas ir kas buvo imama už piniginių vienetų pagrindą. Nemažą praeities laikotarpį – apie 1797 – 1821 metus daugelis šalių taikė aukso standarto sistemą, pagal kurią auksas buvo vartojamas kaip šalies pinigų kiekio pagrindas t.y. vienos valstybės pinigai buvo keičiami į kitos valstybės pinigus pagal jų santykį su auksu. Vėliau aukso standartas užleido vietą valiutų sistemoms, kurių pagrindas buvo – popieriniai pinigai ir metalinės monetos, o tarptautinėje rinkoje vyravo aukso devizų standartas (t.y. kada šalys aukso mokėjimų balanso trūkumui padengti naudojo svarus sterlingų ir JAV dolerius). 1914 – 1945 metus buvo laikinai atsisakyta aukso standarto sistemos dėl dviejų pasaulinių karų ir tarpukario metu buvusios depresijos (1925 – 1931 metais dar buvo trumpam sugrįžta prie aukso standarto sistemos). Pokariniu laikotarpiu – 1945 – 1971 metus daugelyje valstybių buvo įsivyravusi vadinamoji Bretton – Woods sistema, t.y. fiksuotų valiutos kursų sistema, kai šalys buvo nustačiusios tvirtą keitimo kursą savo pinigams (tačiau TVF leidus, valstybė galėjo keisti savo valiutos kursą tam tikrose ribose, kad galėtų sukurti savo mokėjimų balanso pusiausvyrą – kai būna nuolatinis mokėjimų perteklius arba trūkumas). Bretton – Woods delegatai manė, kad itin stabilaus valiutos kurso sistema paskatins tarptautinės prekybos augimą. Taip pat buvo tikimasi, kad tokia sistema žymiai sumažins manipuliavimą valiutos kurso svyravimu (Baillie R., Mc‘Mahon P., 2000, p. 1). Šiuo metu (nuo 1971 metų) daugelyje valstybių vyrauja plaukiojantys valiutų kursai, kurie yra nustatomi pagal piniginių vienetų pasiūlą ir paklausą rinkoje.

2.  VALIUTOS KURSO SĄVOKA

Valiutos keitimo kursas – tai vienos šalies valiutos vienetų kiekis, reikalingas kitos šalies valiutos vienetui įsigyti. Taigi valiutos kursas parodo vienos šalies valiutos kainą, išreikštą kitos šalies valiuta. Keitimo kursas susieja įvairių šalių valiutas ir įgalina kainas ir sąnaudas palyginti tarptautiniu mastu (Startienė, 2002, p. 49).

Valiutos kursas – “…tai vienos šalies piniginio vieneto išraiška kitos šalies piniginiais vienetais, t.y. vienos valiutos perskaičiavimo į kitą koeficientas, kuris nustatomas pasiūlos ir paklausos santykiu rinkoje.” Iš esmės – tai santykis tarp nacionalinės ir užsienio valiutos, kuris nustatomas iš tų valiutų perkamosios galios ir iš jų santykio su kitais tarptautiniais piniginiais apskaitos vienetais. Šiuo metu valiutos kursas remiasi valiutiniu paritetu, t.y. valiutų santykiu, kuris nustatytas įstatymų tvarka ir svyruoja apie jį. Nustatant nacionalinių valiutų kursus ir jų kotiruotę, rinkoje yra taikomi keletas skirtingų būdų, kuriuos plačiau aptarėme 5 skyriuje.

Valiutos kursas yra tarptautinės valiutų sistemos elementas, kurioje tarptautinių mokėjimų sąlygos bei būdai remiasi juridinėmis nuostatomis ir papročių normomis. Keitimo kursas yra svarbus, nes jis leidžia pakeisti vienos šalies valiutą į kitą, palengvina tarptautinę prekybą prekėmis ar paslaugomis tarp šalių, o tai suteikia galimybę palyginti prekių kainas skirtingose šalyse. Taigi, keitimo kursas yra svarbus veiksnys, darantis įtaką prekių ir įmonių konkurencingumui (Evans A. E., 2009, p. 2).

Tarptautinė prekyba yra panaši į vidaus prekybą daugeliu požiūrių. Visų pirma lyginamuoju pranašumu ir masto ekonomija, sąlygojančiais ekonomikos efektyvumo augimą. Tačiau dvi kliūtys daro tarptautinius sandėrius nepanašius į vidaus prekybą:

 • Tarptautinę prekybą apsunkina kliūtys, kurių nėra prekiaujant tos pačios šalies valstijoms, provincijoms ar miestams. Pavyzdžiui, vyriausybė riboja prekių įvežimą, įvesdama importo muitus.
 • Vidaus prekyboje naudojama tik viena valiuta. Pavyzdžiui, kai niujorkietis perka Floridoje išaugintus apelsinus, jis moka doleriais, t.y. pinigais, kurių pageidauja pardavėjas. Tarptautinėje prekyboje naudojamos dvi valiutos.

3.     TARPTAUTINĖ VALIUTŲ RINKA

Augantis tarptautinis bendradarbiavimas lemia didėjančias ūkinių ir finansinių operacijų tarp šalių apimtis. Bet kuri verslo operacija, vykstanti už savo šalies ribų, paprastai reikalauja vienos valiutos keitimo (konversijos) į kitą valiutą. Todėl tarptautinės verslo operacijos sukuria pagrindą egzistuoti valiutų rinkai. Užsienio valiuta yra kitos šalies piniginis vienetas.

Jeigu pasaulyje cirkuliuotų viena vliuta, valiutų rinkos nebūtų. Valiutų rinkos yra sistema, padedanti susitikti valiutos pirkėjams ir pardavėjams. Seniau valiutų prekyba buvo daugiausia susijusi su eksporto ir importo apmokėjimais. Pastaraisiais metais padėtis pasikeitė ir didžioji dalis valiutų prekybos tenka tarptautiniam investavimui, arbitražui ir spekuliacijai. Tik nedidelė dalis valiutų prekybos šiuo metu susijusi su nefinasinėmis įmonėmis ir tarptautinės prekybos operacijomis. Kita dalis valiutų prekybos susijusi su spekuliavimu, tarptautinėmis investvimo operacijomis (Kancerevyčius G., 2006, p. 612).

3.1.  Tarptautinė valiutų rinkos samprata

Pagrindinė tarptautinės valiutų rinkos veikla – tai pirkimo ir pardavimo transakcijų vykdymas. Kalbant apie šiuolaikinę tarptautinę valiutų rinką, reikia pasakyti, jog tai nėra rinka apibrėžtoje teritorijoje – tai rinka už biržos ribų. Ji yra decentralizuota tiek ekonominiu, tiek geografiniu ar techniniu požiūriu. Šios rinkos nėra fiziškai vienoje vietoje. Tarptautinėje valiutų rinkoje informacija yra keičiamasi telekomunikacinių tinklų – telefonų, telefaksu ar kompiuterinių sistemų pagalba. Šioje rinkoje transakcijas vykdo bankai, nebankinės finansinės institucijos, brokerių firmos ir kt., tačiau tai nėra nacionalinių rinkų visuma. Greičiau galima būtų pasakyti, kad tai yra tinklas, išsklaidytas po visą pasaulį ir veikiantis visą parą įvairiose laiko juostose. Tarptautinėje valiutų rinkoje nesudarinėjamos transakcijos mažesnės kaip 1 mln. JAV dolerių.

Kitoje, mažesnėje transakcijų su klientais rinkoje, sudaromi sandoriai iš vienos pusės tarp tarpbankinės rinkos subjekto ir įvairių šalių gamintojų, paslaugų tiekėjų, prekybininkų, tarptautinių korporacijų iš kitos pusės. Nors gali būti sudaromos transakcijos ir tarp įvairių firmų, nedalyvaujant tarpbankinės rinkos subjektui. Šioje tarptautinės valiutų rinkos dalyje sudaroma apie 20 – 25 proc. visos rinkos apyvartos transakcijų.

Pati mažiausia tarptautinės valiutų rinkos transakcijų dalis – apie 1 proc. – yra sudaroma bankuose, valiutų keitimo kasose, įvairiose kontorose, kur valiutinės operacijos sudaromos dalyvaujant fiziniams asmenims.

Tarptautinėje valiutų rinkoje kasdieninė apyvarta siekia apie 800 mlrd. JAV dolerių. Tai didžiausia rinka pasaulyje, kurios pagrindinis operacijų centras yra Londone. Didžioji dalis transakcijų šioje rinkoje (apie 90 proc.) vykdoma JAV doleriais.

Tarptautinėje valiutų rinkoje vykdomos transakcijos yra skirstomos pagal savo atlikimo būdą į:

 • tradicines transakcijas, tokias, kurios būdavo vykdamos daugelį dešimtmečių,
 • greitąsias transakcijas (vykdomos nedelsiant),
 • terminuotas transakcijas,
 • keičiamąsias transakcijas,
 • būsimąsias transakcijas,
 • opcijas (kas reiškia iš anglų kalbos – išsirinkimo galimybę),
 • hibridines transakcijas (kurias sudaro terminuotosios transakcijos ir opcijos).

Išskiriamos trys rūšys operacijų, vykdomų tarptautinėje valiutų rinkoje:

 • Arbitražas – tai tokios transakcijos, kurios vykdomos norint išnaudoti valiutų kursų skirtumus įvairiose geografinėse vietovėse.
 • Hedging-as iš anglų kalbos reiškia atsiribojimą, atsitvėrimą, o iš tikrųjų, tai tokios transakcijos, kuriomis siekiama apsisaugoti nuo nuostolių, galinčių iškilti nepalankiai susiklosčius valiutų kursams.
 • Spekuliacijomis vadinamos tokios transakcijos, iš kurių bandoma pasipelnyti sąmoningai rizikuojant, t.y. kai naudą galima gauti iš valiutos kurso smukimo arba jo kilimo (Forex žodynas – http://prekyba.ucoz.com/index/valiutos/0-7).

Valiutų rinkose galima išskirti tris valiutų blokus:

 • Dolerio blokas. Jį sudaro Šiaurės Amerikos ir Karibų baseino šalių valiutos. Šiame bloke dominuoja JAV doleris. Kadangi su JAV doleriu buvo susieti Naujasis Taivanio doleris, Pietų Korėjos vonas bei Singapūro ir Honkongo doleriai, tai šios valiutos irgi priskiriamos dolerio blokui. JAV doleris yra svarbus, nes pirmiausia, tai centrinių bankų pagrindinė rezarvų valiuta, antra, daugelis prekių prekiaujama atsiskaitant JAV doleriais, dėl to atsiranda papildomas poreikis kitų valiutų konversijai iš ir į JAV dolerius.
 • Europos blokas. Jį sudarė ECUpriklausančios valiutos, dabar euras. Šiam blokui taip pat priskiriamas Šveicarijos frankas ir Skandinavijos valiutos. Iki euro šiame bloke dominavo Vokietijos markė.
 • Japonijos jenos blokas. Iki šiol jį sudaro tik Japonijos jena, bet keturi Azijos „tigrai“ – Singapūras, P. Korėja, Malaizija ir Taivanisžengia žingsnius link to, kas vieną dieną gali virsti „Azijos jena“ (Kancerevyčius G., 2006, p. 614).

Valiutų rinkas galima skirstyti pagal sekančius požymius:

 • Pagal operacijų valiutas: operacijos tarp įvairių valiutų. Jų masėje dažniausiai išskiriamos keturios valiutų poros: euras/doleris, doleris /jena, svaras/doleris, doleris/frankas. Iš esmės būtų galima suporuoti bet kokias dvi valiutas, tačiau pasaulinėje rinkoje dažniausiai prekiaujama 16 pagrindinių valiutų porų.
 • Pagal teritorijas: kriterijus – didžiausias ekonomikas turinčios rinkos, teritorijos. Priimta išskirti tokias stambias rinkas: europietišką, šiaurės amerikietišką, tolimųjų rytų. Juose išsiskiria stambūs tarptautiniai valiutiniai – finansiniai centrai: Europoje – Londonas,Ciurichas, Frankfurtas prie Maino, Paryžius, Šiaurės Amerikoje – Niujorkas, Azijoje – Tokijas, Singapūras, Honkongas. Taip pat galima išskirti ir nacionalinius valiutines rinkas kiekvienos šalies atskirai, kuriose galioja savo nežymios specifinės taisyklės. Jos tarpusavyje labai sujungtos, nes esant dabartinėms technologijoms labai lengvą išglaistyti valiutų kursų skirtumus skirtinguose teritorijose. Galimi tik nedideli, epizodiniai valiutų skirtumai, kurie keičiasi užsidarius vienoje laiko juostoje esančioms rinkoms ir atsidarius kitoje laiko juostoje esančioms rinkoms.
 • Pagal teritorines rinkas ir operacijas. Tai galima sakyti apie teritorinėse rinkose vykdomas valiutų keitimo operacijas. Jose išsiskiria Europos rinkoje dominuojanti prekyba eurais ir doleriais, Azijoje – jenomis. Forex didžiausia apyvarta yra sugeneruojama prekiaujant euro/dolerio bei dolerio/jenos valiutų poromis. Informacija apie valiutos kursą (Vikipedija – laisvoji enciklopedija).

Paskutiniu metu tarptautinės valiutos rinkos vystymasis buvo susijęs su daugeliu naujų veiksnių: dolerio keitimo į auksą uždraudimu ir plaukiojančių valiutos kursų nustatymu; naujų rūšių valiutinių transakcijų įgyvendinimu ir platinimu; naujų telekomunikacijos priemonių vystymu ir pritaikymu, kompiuterizacija, elektronine informacija.

3.2.  Tarptautinės valiutų rinkos dalyviai

Tarptautinė valiutų rinka yra pasaulinė rinka, ir ją sudaro komerciniai bankai, užsienio valiutos pardavimo makleriai bei kitos oficialiai patvirtintos institucijos, prekiaujančios daugeliu pasaulio valiutų. Visos šios grupės yra glaudžiai susiję. Jos palaiko tarp savęs nuolatinį kontaktą, naudodamos moderniausias ryšių ir komunikacijos priemones.

Vieni iš svarbiausių tarptautinės valiutų rinkos centrų yra Londonas, Niujorkas, Tokijas, Ciurichas ir Frankfurtas. Šiuo metu atsiranda ir Vidurio Europos šalių, turinčių tam tikrą įtaką tarptautinėse valiutų rinkose.

Populiariausia valiuta yra JAV doleris, kuris dar vadinamas valiutų rinkos varikliu. Dauguma tarptautinių prekybos sandorių yra denominuojami JAV doleriais. Nafta ir kiti svarbūs produktai, pvz., auksas, metalai, kava, yra įkainoti JAV doleriais. Dėl tokio didelio JAV dolerio paplitimo dažnai Europos valiutos makleriui paprasčiau sandorius daryti tarpiniu pirkimu.

Tarptautinės valiutų rinkos organizavimas
1 pav. Tarptautinės valiutų rinkos organizavimas

Pagrindiniai tarptautinės valiutų rinkos dalyviai galėtu būti sugrupuoti taip:

 • Smulkūs (mažmeniniai) pirkėjai – tai verslininkai, tarptautiniai investuotojai, multinacionalinės kompanijos ir kiti, kuriems reikia valiutos jų verslo reikalams. Paprastai jie patys neperka valiutos, bet naudojasi komercinių bankų paslaugomis, pateikdami valiutos pirkimo ir pardavimo užsakymus.
 • Komerciniai bankai ir kitos finansinės institucijos – tai pgrindiniai dalyviai valiutų rinkos. Bankų valiutos dileriai nuolat seka rinkos kursą. Jie prekiauja banko vardu, arba perka ir parduoda valiutą klientų pavedimu. Kadangi bankai paprastai pritraukia lėšas ta valiuta, kur veikia – pavyzdžiui, Lietuvoje – litais, tai užsienio valiutą jie perka – parduoda už vietos valiutą. Prilausomai nuo to, kokie yra poreikiai, valiutos pozicija gali būti trumpa arba ilga. Jeigu dileris nusiperka valiutą, tai jis turi ilgą poziciją ta valiuta, o jei parduoda – jis turi trumpą poziciją. Pozicijos valdymas yra labai svarbus spekuliuojant. Pavyzdžiui, jei dileris tikisi valiutos brangimo, tai jis stengsis nusipirkti valiutos – atidaryti ilgą poziciją. Kai valiuta pabrangsta, pozicija uždaroma parduodant valiutą. Taip gaunamas pelnas iš kainų skirtumo.
 • Užsienio valiutos makleriai. Komerciniai bankai dažnai naudojasi užsienio valiutos pirkimo ir pardavimo maklerių paslaugomis. Tai naudinga bankams, nes makleriai turi daugiau naujos informacijos apie valiutos pirkimo ir pardavimo kursą. Kiekvienas finansų centras paprastai turi oficialius ir kvalifikuotus valiutos keitimo maklerius, per kuriuos komerciniai bankai vykdo valiutines operacijas.
 • Centriniai bankai. Paprastai šalies pinigų politika tvarkančios institucijos nėra abejingos jų šalių valiutos vertės pokyčiams, ypač po metų, kai buvo panaikinta fiksuoto valiutos kurso politika. Centriniai bankai dažnai naudoja įvairius instrumentus, stengdamiesi palaikyti šalies valiutos stabilumą. Nacionalinės valiutos pirkimas ar pardavimas yra vienas iš tokių instrumentų. Esant fiksuotam keitimo kursui centrinis bankas yra įpareigotas supirkti valiutos perteklių ir parduoti valiutą jos trūkstant. Taip pat centriniai bankai superka ir parduoda valiutą komerciniams bankams.

3.3.  Hedžingas (angl. hedging) tarptautinėje valiutų rinkoje

Tarptautiniuose sandoriuose valiutos valdymas dažnai pasiekiamas apsidraudimo būdu (per hedžingą). Rizikos draudimo sutartis (hedžingas) apsaugo nuo galimų nuostolių, kurie atsiranda dėl užsienio valiutos pasikeitimo (Hinkelman, Edward G., 2008, p. 17). Yra trys bendri hedžingo metodai:

 • Išankstinės rinkos apdraudimas (angl. forward market hedge);
 • Pinigų rinkos apdraudimas (angl. money market henge);
 • Rinkos galimybių apdraudimas (angl. options market).

Hedžingo svarbiausia idėja – greta pagrindinio sandorio užsienio valiuta (kai sandorio įvykdymo terminas atidedamas) sudaryti kitą terminuotą sandorį, kurio vertės pasikeitimas išlygina galimą pagrindinio sandorio vertės pasikeitimą. Taigi greta atviros rizikingos pagrindinio sandorio pozicijos sudaroma priešingos krypties atvira pozicija.

3.4.  Arbitražas tarptautinėje valiutų rinkoje

Vienas iš svarbiausių tarptautinės valiutų rinkos efektyvių ryšių ir glaudaus bendravimo rezultatų yra beveik momentinis arbitražas tarp įvairių valiutų ir skirtingų finansų centrų. Arbitražas valiutų rinkoje – tai valiutos pirkimas ar pardavimas, siekiant gauti pelną iš kursų skirtumo tuo pačiu metu esančio įvairiose valiutų biržose. Pavayzdžiui, galima parduoti JAV dolerius už eurus, eurus iškeisti į Japonijos jenas, o jenas vėl iškeisti į dolerius ir gauti jų daugiau, jei Tokijuje dolerį galima nusipirkti už 1,5210 CHF, o Londone parduoti už 1,5220 CHF. Analogiškai egzistuoja ir palūkanų arbitražas – išnaudojami esami palūkanų skirtumai įvairiose pinigų rinkose. Teoriškai daroma prielaida, kad operacijų kaštai nėra reikšmingi. Dar viena svarbi prielaida – pirkimo ir pardavimo kainų skirtumai taip pat nėra reikšmingi.

Siekiant arbitražinio pelno, atsiribojama nuo laiko veiksnio, todėl šis pelnas yra nerizikingas. Skiriamas dviejų, trijų ir didesnio skaičiaus valiutų (ar taškų) arbitražas. Dviejų taškų arbitražas, kuris dar vadinamas erdviniu arbitražu, apima dvi valiutas dviejuose finansiniuose centruose. Arbitras perka valiutą pigiau, tarkime, Londone, ir nedelsdamas parduoda ją brangiau, tarkime, Niujorke. Net esant nedideliam valiutų kursų skirtumui dviejuose finansiniuose centruose, arbitras gali gauti nemažą pelną, pirkdamas ir parduodamas didesnį valiutos kiekį. Tačiau galimybė gauti erdvinį arbitražinį pelną dingsta labai greitai, nes, didėjant pigesnės valiutos paklausai, jos kaina (kursas) kyla, o didėjant brangesnės valiutos pasiūlai, jos kaina krinta (Juozapavičienė A., 2006, p. 174).

Trijų taškų arbitražas dar vadinamas trikampiu arbitražu, apima tris valiutas trijuose finansiniuose centruose. Pelną galima gauti, nes kotiruojami priešingi tos pačios valiutos kursai. Taip pat arbitras gali naudoti 4, 5 ir daugiau valiutų arbitražą. Tuomet analizuojamos valiutos išdėstomos daugiakampyje, tačiau įtraukus daugiau valiutų pelnas nepadidėja, nes papildomos transakcijos su valiutomis kainuoja.

Pastaruoju metu valiutos kurso arbitražas darosi vis retesnis, nes šiuolaikinė informacinė sistema tokius skirtumus tuoj padeda pastebėti daugybei prekiautojų valiuta. Taigi kursų skirtumai tuoj pat išlyginami, keičiantis valiutos paklausai ir pasiūlai (Startienė G., 2002, p. 53).

 

4.     VALIUTOS KURSĄ VEIKIANTYS VEIKSNIAI

Kalbant apie valiutų kursus, jų svyravimus gali lemti ilgalaikiai ir trumpalaikiai veiksniai. Dažnai Lietuvos ekonomistai ir ypač makroekonomikos specialistai, kasdieną nesusiduriantys su valiutomis, sureikšmina ilgalaikių veiksnių svarbą. Iš tiesų valiutų svyravimai daug svarbesni trumpu laikotarpiu, o ne per metus ar du (Kancerevyčius, 2006, p. 648). Žinoma, kad valiutos kursas formuojasi sąveikaujant paklausai ir pasiūlai, todėl kai keičiasi paklausa ar pasiūla, keičiasi ir valiutų kursai rinkoje. Paklausa užsienio valiutai atsiranda, kai perkamos iš užsienio prekės bei paslaugos, išmokamos pensijos užsienyje gyvenantiems pensininkams, samdant iš užsienio darbuotojus, sportininkus, perkant užsienio finansinį turtą, žemę. Vykstantiems į užsienį turistams taip pat reikalinga užsienio valiuta. Visais atvejais užsieniui reikalingi ne litai, bet doleriai, eurai ar kita atitinkamos užsienio šalies valiuta. Užsienio valiutos pasiūla atsiranda eksportuojant prekes ir paslaugas, parduodant užsieniečiams turtą, vertybinius popierius. Užsienio valiuta gaunama iš turizmo, piniginių perlaidų ir t.t.

Valiutų kursų svyravimams įtakos turi daugelis veiksnių – tai ir globaliniai ekonominiai procesai, vykstantys nacionalinės gamybos ir cirkuliacijos sferoje, ir darbo našumo kitimai, infliacija, nacionalinis mokėjimo balansas, taip pat užsienio ekonominių ryšių struktūra, konkreti mokėjimo balanso padėtis su šalimis, kurios turi pagrindines valiutas, taip pat valiutų kursus veikia antriniai veiksniai – tarptautinė sfera: spekuliacija valiutos rinkose, valiutos kursų svyravimai, susiję su šalių ir centrinių emisijos bankų ekonominės politikos nekoordinavimu.

Faktorių klasifikavimo schema
2 pav. Faktorių klasifikavimo schema

Visus egzistuojančius faktorius, kurių klasifikacija pateikta 2 paveiksle, galima padalinti į fundamentaliuosius faktorius, kurie atspindi ekonomikos būseną ir veikia ilgalaikiame periode, ir konstruktyviuosius faktorius, kurie pastoviai kinta veikiant besikeičiančioms pasaulinės rinkos tendencijoms ir iššaukia trumpalaikius valiutinių kursų svyravimus.

Svarbiausi faktoriai – tai ekonominio augimo, mokomojo balanso būklės rodikliai, taip pat procentinio tarifo skirtumai šalyse, piniginės masės augimas vidaus rinkoje, infliacijos lygis ir infliacinis laukimas, šalių prekių konkurencingumas pasaulinėse rinkose ir jų kaita, pasitikėjimas nacionaline valiuta ir kiti svarbūs faktoriai.

Valiutinės rinkos konjunktūriniams faktoriams priskiriami, valiutinės rinkos veiklos faktoriai, spekuliacinės valiutinės operacijos, krizės, karai, stichinės nelaimės, analitikų prognozės ir pasisakymai bei kita.

Taigi, išskiriami šie bendri valiutos paklausą ir pasiūlą, o kartu ir valiutos kursą, bei tarptautinę prekybą veikiantys veiksniai (kiekvieno jų poveikis aptariamas galiojant prielaidai (ceteris paribus) (Startienė, 2002, p. 54 – 57):

 • Užsienio prekyba;
 • Šalies realių pajamų pasikeitimas;
 • Infliacijos tempai;
 • Mokėjimų balansas (ypač užsienio prekybos balansas);
 • Palūkanų skirtumai;
 • Pasitikėjimo laipsnis ir spekuliacija;
 • Atsiskaitymų už užsienio operacijas pagreitinimas ar uždelsimas;
 • Centrinio banko intervencijos;
 • Techniniai veiksmai;
 • Vartotojų skonio kitimas.

Svarbesnius veiksnius veikiančius valiutos kursą aptarėme plačiau ir pateikėme keletą pavyzdžių:

4.1.  Užsienio prekyba

Prekių importas sudaro paklausą užsienio valiutai šalies viduje (jei importuotojas už gautas prekes moka užsienio valiuta) arba užsienio eksportuotojas siūlys gautą mūsų šalies valiutą užsienyje – sudarys jos pasiūlą ( jei už gautas prekes bus atsiskaitoma mūsų šalies valiuta). Prekių eksportas, jei mokėjimas gaunamas užsienio valiuta, sudaro užsienio valiutos pasiūlą vidaus rinkoje; arba užsienio importuotojas savo šalyje sudarys paklausą eksportuotojo šalies valiutai ( jei bus atsiskaitoma eksportuotojo šalies valiuta). (Startienė, 2002, p. 54)

4.2.  Šalies realių pajamų pasikeitimas

Antrasis veiksnys, sąlygojantis valiutų kursus, yra šalies pajamų lygis. Jo poveikį galima pailiustruoti tokiu pavyzdžiu. Tarkim, kad JAV pajamų lygis žymiai išaugo, o Didžiosios Britanijos liko nepakitęs. Dėl to JAV turėtų padidėti Didžiosios Britanijos prekių paklausą, kartu didindama svarų sterlingų paklausą ir kursą dolerio atžvilgiu. Tuo tarpu svarų sterlingų pasiūla neturėtų keistis. Rezultate nusistovi aukštesnis svarų sterlingo pusiausvyrinis kursas. Sektų, kad šalies, kurioje pajamų lygis aukštesnis, valiutos kursas turėtų mažėti. Tačiau pajamų lygio pokyčiai valiutų kursus gali įtakoti ir netiesiogiai – per poveikį palūkanų normoms.

Taigi padidėjus šalies pajamoms padidėja ir importo paklausa, dėl to gali pablogėti užsienio prekybos balansas, tačiau jeigu šalies pajamos padidėja dėl pasiūlos veiksnių tai didėja šalies eksportas ir gėrėja užsienio prekybos balansas.

4.3.  Infliacijos tempai

Santykinės infliacijos pokyčiai gali paveikti valiutų paklausą ir pasiūlą, o tuo pačiu ir kursą, tai padaro poveikį ir tarptautinės prekybos srautams. Infliacijos tempų skirtingumo atskirose šalyse poveikį tų šalių valiutų kursams viena kitos atžvilgiu galima paaiškinti tokiu pavyzdžiu. Tarkime Jungtinėse Valstijose žymiai padidėjo infliacijos tempai, tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje jie nepakito. Dėl šios priežasties kol dar dolerio ir svarų sterlingo kursas vienas kito atžvilgiu nepakito Didžiosios Britanijos prekės Jungtinėse Valstijose taps pigesnės už panašias JAV prekes, ir jų paklausa Jungtinėse Valstijose išaugs. Tai sąlygos didesnę svarų sterlingų, už kuriuos bus perkamos prekės iš Didžiosios Britanijos, paklausą, kas didins jų kursą dolerio atžvilgiu. Didžiojoje Britanijoje, suprantama, JAV prekių paklausa mažės. Dėl to mažės dolerių paklausa, o kartu su ja ir svarų sterlingų pasiūla. Tai taip pat kels svarų sterlingo kursą dolerio atžvilgiu. Taigi didesnė infliacija šalyje mažina jos valiutos kursą kitų šalių valiutų atžvilgiu. Aukštesni infliacijos tempai JAV sąlygoja aukštesnius gamybos kaštus ir sumažina JAV eksportuotojų konkurencingumą.

4.4.  Mokėjimų balansas (ypač užsienio prekybos balansas)

Kai užsienio prekybos balansas teigiamas, tada šalis gauna užsienio valiutos daugiau negu išleidžia. Tokiu atveju eksportuotojai gauna daugiau valiutos nei turi sumokėti tos šalies importuotojai. Gauta užsienio valiuta bus keičiama į vidaus valiutą, padidėjus užsienio valiutos pasiūlai – užsienio valiutos kursas kris, o vidaus valiutos kils. O dėl to keičiasi ir tarptautinė prekyba.

4.5.  Palūkanų skirtumai

Valiutų kursų dinamika priklauso ir nuo tarptautinių kapitalo srautų, kurie su konkrečių šalių vykdomos pinigų politikos įtaka palūkanų normai. Tarkim, jei JAV palūkanų norma padidėja kitų pasaulio šalių kapitalo palūkanų normos atžvilgiu, tai investuotojai, norėdami gauti pajamas iš didesnių palūkanų JAV, konvertuoja savo svarų sterlingų portfelį (jeigu tai Didžioji Britanija) į JAV dolerius. Tuomet kapitalas ima persilieti į JAV, pabrangindamas dolerį. Jeigu pinigų politika sugriežtinama ne JAV, o Europoje, tai kapitalas išteka iš JAV į Europą, kadangi investuotojai ima pardavinėti amerikietiškas obligacijas, norėdami įsigyti Europos vertybinius popierius, užtikrinančius didesnes pajamas. Tokiu atveju doleris nuvertėja, o Europos šalių valiuta pabrangsta (Bernatonytė, 2010, p. 263).

4.6.  Pasitikėjimo laipsnis ir spekuliacija

Šalies valiutos kursą taip pat veikia ir pasitikėjimo laipsnis šalies politiniu bei ekonominiu stabilumu. Šis pasitikėjimo laipsnis gali remtis gandais ar prognozėmis. Valiutos kursą veikia ir spekuliacija: ji gali būti vykdoma „už“ valiutą, t.y. tikintis, kad jos kursas ateityje pakils. Tuomet valiuta bus perkama. Jei spekuliacija vykdoma „prieš“ valiutą, tuomet valiuta bus parduodama. Jei spekuliacija intensyvi, tai valiutos kursas ir keisis numatoma linkme.

NĖRA KOMENTARŲ

KOMENTUOTI