Saulės šviesa - sveikatos šaltinis

Šiuo metu visame pasaulyje vis didesnis dėmesys ir pastangos tiekiamos į atsinaujinančios energijos išteklių ( AEI ) panaudojimo galimybes. Dėl geografinės padėties , relijefo bei gamtinių ypatybių  Lietuvoje nagausu energijos išteklių todėl dėmesį koncentruosime į atsinaujinančiuosius energijos išteklius, kurių platesnis panaudojimas įgalina gaminti energiją, mažinti poveikį aplinkai.        Ši aplinkybė, atsižvelgus, Kyoto protokolo reikalavimus bei ES aplinkosaugos politiką Lietuvai, yra ypač aktuali.

Atsinaujinančių energijos išteklių sunaudota ( įskaitant durpes ) 1998m – 7,26 TWh, 2002m – 7,80 TWh, 2002m – 8,30 TWh, oelektros energijos atitinkamai pagaminta ( tik hidroelektrinė ): 0,41 TWh, 0,339 TWh ir 0,35, TWH.

Daugiausia AEI suvartojama individualiems gyvenantiems namams šildyti ( ypač kaimo vietovėse). Šiuo metu šalyje jau įrengta apie 350 MW galios mediena ar jos atliekomis bei šiaudais kūrenamų katilinių, tiekiančių šilumą stambiems vartotojams.

Lietuvoje yra nemažai galimybių plėtoti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą ir taip pat papildomai pagaminti apie 10 TWh energijos. Siekiama, kad AEI dalis bendrajame pirminės energijos balanse 2010m. sudarytų iki 12% . Tai vienas iš pagrindinių Lietuvos energetikos strateginių tikslų, nurodomų Nacionalinėje energetikos strategijoje ( NES ) ir jis yra realiai įgyvendinamas.

Šalyje atsinaujinančių  ir energijos išteklių naudojimo veiklą ir jos plėtros pagrindinius klausimus reglamentuoja LR energetikos įstatymas , LB biokuro įstatymas, LR elektros energetikos įstatymas, LR šilumos ūkio įstatymas bei šių įstatymų lydimieji teisės aktai.

2001m įsigaliojo Europos parlamento ir tarybos direktyva 2001/77/EC „ Elektors energijos gamybos , naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, vidaus elektros rinkoje skatinimas“. Ši direktyva ES šalims narėms nustato tikslą, kad iki 2010m. AEI dalis šalies kuro balanse sudarytų 12% , o pagaminta iš šių išteklių elektros energijos dalis – 22,1% visos šalyje suvartojamos elektros energijos.

Pagal suderintus įsipareigojimus, vygdant Europos parlamento ir Tarybos direktyvą, Lietuvoje 2010m. iš atsinaujinančių energijos išteklių ( „ žalioji elektros energija“ ) turi būti pagaminta 7%

Šalyje suvartojamos elektros energijos. Tai nėra labai didelis įsipareigojimas, įrašytas toje pačioje direktyvoje.( 1 Pav.)

Įvertinus tai, kad bendroji elektros energijos gamyba 2010m prognozuojama apie 13TWh,              „ žaliosios elektros energijos“ dalis turės sudaryti apie 0,9 TWH.2002m. „ žaliosios  energijos“

dalis sudarė apie 3,7% ( įskaitant pagaminta Kauno HE ) nuo bendros elektros energijos gamybos apimties.

1.Pav: ES šalių ir kai kurių šalių – kandidačių elektros energijos dalis , generuojama iš AEI 1997m, bei direktyvoje 2001/77/EB įsipareigojimai padidinti dalį iki 2010 metų. ES šalių ir kai kurių šalių – kandidačių elektros energijos dalis , generuojama iš AEI 1997m, bei direktyvoje 2001/77/EB įsipareigojimai padidinti dalį iki 2010 metų.

1.Lentelė: Tradicinių ir atsinaujinančių energijos šaltinių pagrindinės charakteristikos.

 

Charakteristika Atsinaujinantys Tradiciniai
Šaltinis Vėjas, saulė. Anglis, nafta, dujos.
Kur Beveik visur Atskirose vietose
Intensyvumas Žemas < 300kW/ m2 Didelis > 100 kW/ m2
Užteks Visiems laikams Trumpam
Kaina Didelė > 2000 $/kW Vidutinė apie 800 $/kW
Dydžiai Mažos sistemos ekonomiškesnės Ekonomiškesnės didelės sistemos
Taikymas Kaime Mieste
Saugumas Dažniausiai saugios Nelabai saugios
Autonomija Didelė Priklauso nuo kuro tiekimo
Įtaka aplinkai Nedidelė Didelė
Estetiškumas Dažniausiai estetiškos Neestetiškos

 

 

1       Saulės energija

1.1    Saulės energijos charakteristika

 

Per metus viršutinę Žemės atmosferos ribą pasiekia 5,6×1024 J saulės energijos srautas. Žemės atmosfera atspindi 35% šios energijos atgal į kosmosą, o likusi energija sušildo žemės paviršių, naudojama garavimo – kritulių cikle, bangų, vėjo, oro ir vandenyno srovių susidarymui.( 1.Pav.)   Saulės energija patekusi į atmosferą , Žemės paviršiuje  sąlygoja visus klimatinius procesus:

 • 46% energijos tenka sausumos ir vandenynų paviršiaus šildymui;
 • 23% – vandens judėjimo ciklui;
 • 1% – vėjų ir okeanų srovių susidarymui;
 • 0,0023% – augalų fotosintezei.Žemės rutulio gaunamos ,atspindimos ir išspinduliuojamos energijos srautai.1.Saulės spinduliuojama energija:2.Žemės spinduliuojama energija:3.Atsispindėjusi energija. 2.Pav: Žemės rutulio gaunamos ,atspindimos ir išspinduliuojamos energijos srautai.1.Saulės spinduliuojama energija:2.Žemės spinduliuojama energija:3.Atsispindėjusi energija.

 

Visas į Žemę išspinduliuojamos Saulės energijos kiekis per laiko vienetą yra lygus Žemės skerspjūvio (  π R² ) ir Saulės konstantos [1] sandaugai, o vidutinis lyginamasis spinduliavimo intensyvumas vadinamas Žemės izoliacija  , yra lygus šios energijos ir Žemės rutulio paviršiaus ploto  ( 4 π R² ) santykiu : tai yra 342 W/m² . Metinis, pasiekiančios žemę, saulės energijos kiekis yra 1,05×1018 kWh, sausumai tenka 2×1017 kWh. Be ekologinio pakenkimo aplinkai galima panaudoti 1,5% (1,62×1016 kWh/)m2. Tai ekvivalentu 2×1012 t sąlyginio kuro. Visas šiuo metu išgaunamas pasaulyje organinis kuras taip pat susidarė fotosintezes reakcijų metu, veikiant saulės energijai. Saulės radiacijos srautas žemės paviršiuje pasiskirsto labai netolygiai. Vidutinis srauto tankis yra 210 – 250 W/m2 subtropiniuose rajonuose ir dykumose, 130 – 210 W/m2 vidutinėse platumose ir 80 – 130 W/m2 šiaurėje.

 

1.1    Saulės energijos potencialas Lietuvoje

 

Lietuvos geografinė platuma nėra tokia palanki Saulės energijai panaudoti kaip šalys , esančios arčiau ekvatoriaus ,tokios kaip pvz: Malta , Kipras. Lietuvos Saulės energija , patenkanti į Žemės paviršių , išsisklaido žymiai didesniame paviršiaus plote negu tose geografinėse platumose ,kuriose vidurdienį Saulė stovi zenite.Saulės spinduliai čia taip pat nueina ilgesnų kelią atmosferoje ir todėl patiria kur kas didesnių absorbcijos ir difuzijos nuostolių.

Lietuvoje metinis Saulės energijos kiekis , krentantis į horizontalų 1 mploto paviršių , truputį didesnis nei 1000kW/m. Atskirais metais šis kiekis gali šiek tiek svyruoti tiek į vieną pusę , tiek į kitą pusę.

 

2.lentelė: Saulės spinduliavimo metinė energija Lietuvos teritorijoje.

  Horizontali plokštuma, kWh/m2 Vertikali plokštuma,kWh/ m2 Optimaliai (37 laipsniais) pasvirusi plokštuma, kWh/ m2 Visas šalies horizontalusis paviršius (64 878 km2 ),GWh
Minimum 983 798 1131 73,38*106
Vidutiniškai 1003 823 1160 75,26*106
Maksimum 1034 858 1205 78,18*106

 

 

Elektros energijos gamybos potencialas , naudojant šiuo metu labiausiai paplitusius kristalinio silicio saulės elementų modulius ,orientuotus pietų kryptimi ir nukreiptus į horizontą optimaliu kampu,vidutiniškai siekia 870kWh/Wp.Kadangi 1 kWp galios saulės elementų modulis užima apie 8 m² plotą,elektros energijos ekvivalentas Saulės energijai visos šalies mastu būtų 7,06*106 GWh

Šiuo aspektu Lietuva patenka į labai palankią Saulės spinduliuojamos energijos anomalijos zoną.Tam ypač palanki visa šiaurinė ir didžioji dalis vakarinės pusės.Čia metinė Saulės spinduliavimo energija siekia 1300kWh/kWp.

 

3.lentelė: Metinis elektros energijos gamybos potencialas Lietuvoje,

panaudojant kristalinio silicio elementus.

  Horizontali plokštuma, kWh/m2 Vertikali plokštuma,kWh/ m2 Optimaliai (37 laipsniais) pasvirusi plokštuma, kWh/ m2 Visas šalies horizontalusis paviršius (64 878 km2 ),GWh
Minimum 737 598 848 6,88*106
Vidutiniškai 752 617 870 7,06*106
Maksimum 776 644 904 7,33*106

 

Saulės energiją tiesiogiai panaudoti apsunkina tiek metų,tiek ir paros Saulės energijos intensyvumo netolygus pasiskirstymas. Didžiausias intensyvumas – gegužės , birželio , liepos mėnesiais. Mažiausias – gruodžio , lapkričio , sausio mėnesiais.

 


[1] Saulės energijos spinduliavimo tankis , pasiekiantis Žemės atmosferos paviršių ( 1367 W/ m² )

1.diagrama: Metinis Saulės energijos , krentančios i horizontalų paviršių,paiskirstymas Lietuvos centrinėje dalyje.

Didelę įtaką Saulės energijos intensyvumui turi klimatinės sąlygos.Meteorologiniai stebėjimai rodo ,kad saulėtų dienų skaičius Lietuvoje pasiskirstęs nevienodai.Daugiausia saulėtų valandų per metus Nidoje – 1900, mažiausia – rytiniame šalies pakraštyje – 1650.

 

2.diagrama: Saulės spinduliavimo į horizontalų paviršių galios kitimas per parą birželio mėnesį Vidurio Lietuvoje;——- energija esant giedram dangui, —– energija esant vidutiniškai saulėtai dienai.—– esant ištisai apsiniaukusiai dienai. Saulės spinduliavimo į horizontalų paviršių galios kitimas per parą birželio mėnesį Vidurio Lietuvoje

1.1    Saulės elementai

1.1.1    Saulės elemento veikimo principas ir konstrukcija

  Saulės elementas [1] (SE) – tai prietaisas , kuris, panaudojamas šviesos elektros efektą, Saulės šviesos energiją paverčia tiesiogiai į elektros energiją.

Šiuo metu rinkoje funkcionuoja įvairių tipų saulės elementai. Daugiau nei pusę rinkos užima monokristalinio silicio elementai.Kita dalis tenka amorfiniam siliciui ir silicio juostoms. Kadmio teluridui ir daugiasluoksniams vario indžio selenito plonoms plėvelėms saulės elementams tenka tik simbolinė vieta.

4.lentelė: Saulės elementai

 

                                  Gaminant monokristalinius saulės elementus naudojamas visiškai grynas silicis. Jų efektyvumas siekia ~ 24% (iš vieno kW krintančios saulės šviesos pagamina 240 W elektros energijos)

 Monokristaliniai saulės elementa

 Monokristaliniai saulės elementai

 

Gaminant polikristalinius saulės elementus gamybos procese pakinta dalies silicio kristalų struktūra. Jų mažesnis efektyvumo lygis ~ 18%.

Polikristaliniai saulės elementai

 

Polikristaliniai saulės

elementai

Fotovoltiniai moduliai EA G-60, gaminami pagal plėvelinę technologiją. Šios rūšies moduliai, nežiūrint gero kainos ir kokybės santykio, puikiai generuoja elektros energiją net esant aukštoms temperatūroms. IFotovoltiniai saulės elementai

Fotovoltiniai saulės elementai                   

 Amorfiniai arba plonų celių elementai gaminami siliciu padengiant stiklą ar kitą skaidrų paviršių. Jų gamybos procesas yra pats pigiausias, efektyvumo lygis ~ 13%. Naudojami tik mažos galios įrenginiuose (laikrodžiuose, kišeniniuose kalkuliatoriuose). 

Amorfiniai saulės elementai

 

 


 

3.diagrama: Saulės elementų technologijų pasiskirstymas 2003m rinkoje(Euroserv‘ER2004.Photovoltaic Barometr 2004)Saulės elementų technologijų pasiskirstymas 2003m rinkoje

Daugiau nei 98% visų rinkos saulės elementų gamybos pagrindinė medžiaga yra silicis (Si).Tai – antras pagal gausumą Žemės elementas. Kristalų pavidalo silicio randama smėlyje ,smiltainyje bei granite. Dažnai jis sudaro ir nemaža molio ar skalūnų dalį.Randama ir kreidoje,klintyse ir kitose uolienose bei dirvoje.

Silicis yra puslaidininkė medžiaga.Tai viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl ši medžiaga plačiai naudojama saulės elementų gamyboje,yra ta ,kad elektroninės jo savybės gali būti keičiamos norima linkme, įdėjus šiek tiek priemaišų. Į silicį įmaišius fosforo, jis turi elekronų perteklių ir tampa n-laidumo puslaidininkiu.Silicis su boro priemaiša turi skylių perteklių ir tampa p- laidumo tipo puslaidininkiu.

Saulės šviesa, krentanti į saulės elementą , jonizuoja silicio atomus. Šie, veikiami p-n jungties potencialų skirtumo , poliarizuojasi į dvi priešingo krūvio zonas. Laisvieji elektronai kaupiasi n- sluoksnyje prie viršutinio kontakto, atomai , netekę elektrono ,kaupiasi p- sluoksnyje, prie apatinės kontaktinės plokštelės. Šiuos sluoksnius sujungus išorine grandine , laisvieji elektronai keliauja į p- silicio sluoksnį ir ten rekombinuojasi su skylėmis , išlaisvindami savo krūvio energiją. Elektronų srautas išorinėje grandinėje ir yra elektros srovė, kuri gali atlikti tam tikrą naudingą darbą.

1.1.1    Saulės elemento charakteristikos

Pagrindinės SE savybes apibūdina jo voltamperinė charakteristika ir srovės bei galio priklausomybės nuo Saulės spinduliavimo intensyvumo kreivės.

Se įtampos – srovės charakteristika turi keletą būdingų taškų:

Ik – Saulės trumpojo jungimo srovė;

Ipm – maksimalios galios srovė;

Uo- Saulės elemento atviros galio įtampa;

Upm – maksimalios galios įtampa.

Maksimalią galią Pm saulės elementų charakteristikose priimta vadinti saulės elemento pikine galia ir ją reikšti galios vienetais Wp.

Tipinio dažniausiai pasitaikančio rinkoje SE darbo srovė , esant 1000W/mSaulės intensyvumui, pasiekia 3A.

 

5.lentelė: Monokristalinio silicio saulės elemento PSQ techninės charakteristikos.

 

Parametras Parametro reikšmė
Gabaritai, mm 103 X 103
Storis, mm 0,31
Atviros grandinės įtampa, V 0,597
Trumpo jungimo srovė, A 3,35
Įtampa esant max apkrovai, V 0,476
Darbo srovė, A 3,05
Pikinė galia, Wp 1,45
Efektyvumas, % 13.3

1.1.2    Saulės elementų panaudojimo sritys ir būdai

Pagal integravimo į esamą infrastruktūrą būdą visų saulės elektros įrenginių veikia įjungti į vietinį elektros tinklą, ir tik 15% dirba kaip autonominiai elektros energijos šaltiniai.

Visų galimų jungimo variantų bendras bruožas yra tarpinė grandis – srovės keitiklis , kuris saulės elementų nuolatinę srovė paverčia i kintamąją 50 Hz dažnio srovę, tinkamą standartiniams elektriniams prietaisas maitinti ir suderinamą su elektros tinklų parametrais.( 2 Pav.) Autonominis įrenginys , be šių pagrindinių elementų,  turi turėti dar ir elektros akumuliatorių tam tikslui , kad elektros imtuvai galėtų veikti tuo metu, kai Saulė nešviečia , ara šviesos intensyvumas yra nepakankamas.(3 Pav.)

Individualaus vartotojo saulės elektros įrenginių ir jų integravimo į esamą visuomeninį elektros tiekimo tinklą įgyvendinimo pavyzdys.

3.Pav: Individualaus vartotojo saulės elektros įrenginių ir jų integravimo į esamą visuomeninį elektros tiekimo tinklą įgyvendinimo pavyzdys.

Didesnės galios saulės plokščių laukai užima nemažus plotus, ir jų išsidėstymas sukuria sunkumų.Priimtiniausias tų sunkumų sprendimas – juos išdėstyti ant pastatų stogų. Ypač patogu saulės panelius išdėstyti plokščių daugiaaukščių pastatų stogų.).Šiam tikslui taip pat tinka nenaudojamos žemės plotai.saulės panelius išdėstyti plokščių daugiaaukščių pastatų stogų

1.1.1    Saulės elementų ekonominiai aspektai

Vienas iš SE ekonominio vertinimo kriterijų yra Saulės elementų modulių energijos grąžos laikas[1].

Energijos kiekis vadinamas specifine energija Wsp.

Šį rodiklį lemia du parametrai:

 • Saulės elementų modulio gamybos technologijos;
 • Saulės elementų modulio eksploatavimo sąlygos.

SE gamybos technologija ir jų eksploatavimo sąlygos labai priklauso nuo daugelio faktorių, todėl ir jų energijos grąžos laikas yra šių faktorių funkcija.

Rinkos saulės elementai taikomi keturiose srityse:

Vartojimo prietaisuose: kalkuliatoriuose, laikrodžiuose, ir pan.- 30MW (7%);

Autonominiuose elektros energijos tiekimo įrenginiuose, skirtuose individualiems energijos vartotojams;

Elektros tiekimo sistemose, integruotuose į pastatus ir esamas elektros energijos tiekimo sistemas;

Integruotose didelės galios generavimo sistemose.

 

Dabartiniu metu moksliniai tyrimai ir technologijų vystymas nukreipti trimis pagrindinėmis kryptimis:

Mažinti integruojamų į pastatus SE įrenginių kainas;

Vystyti intelektualias ir labai pigias valdymo sistemas;

Tirti elektros energijos akumuliavimo ųrenginius ,pritaikytus dirbti SE sistemose.

4.Diagrama.

Saulės modulius sc- Si SP75 ir CIS ST40 gaminant suvartota elektros energija ir ti energijos kiekio grą-os laikas, kai moduliai dirba 1700kWh/( m* a), Saulės spinduliavimo intensyvumo zonoje [ 2.13]:M – suvartota energija moduliui panaudotoms medžiagoms;

G – suvartota energija paties modulio gamybos metu;

Si – suvartota energija siliciui paruošti;

SE ir Mod – suvartota elektros energija Saulės elementui ir moduliui gaminti.

 

 


[1] Tai tas laikas , kurį modulis turi dirbti , kad pagamintų tiek elektros energijos, kiek suvartota gaminant modulį ir jo gamybai reikalingas medžiagas.

1.1    Saulės šiluma

1.1.1    Saulės šildymo sistemų rūšys

Saulės šilumos įrenginiai skirstomi į:

 • Mažas sistemas: saulės kolektoriai ant gyvenamojo namo stogo ar įmontuoti į jo fasadą.
 • Dideles sistemas: centralizuoti dideli saulės kolektorių laukai integruoti į grupinio ar rajoninio šildymo sistemas.

 

Pagal panaudoti reikalingą šilumos temperatūrą saulės šilumos įrenginiai skirstomi į tris grupes:

 • Žemos temperatūros;
 • Vidutinės temperatūros;
 • Aukštos temperatūros.

Pagal panaudojimo paskirtį skirstomi:

 • Vandens šildymo įrenginius;
 • Patalpų oro šildymo įrenginius;
 • Gamybines arba technologines šilumos įrenginius.

 

Vandens saulės šildymo sistema individualiam namui

7.Pav:Vandens saulės šildymo sistema individualiam namui.

 Vandens saulės šildymo sistema integruota su papildomo pašildymo katilu

 

8.Pav: Vandens saulės šildymo sistema integruota su papildomo pašildymo katilu.

1.1.1    Centralizuotos rajoninio šildymo sistemos

 

Saulės šildymo sistemos taip pat gali būti nadojamos centralizuotam rajoniniam šildymui.Vienas tokių pavyzdžių Ry (Danija) miestelio, turinčio 3000 gyventojų ir 1300 individualių namų, centralizuotos šildymo sistemos grįžtamojo vandens saulės pašildymo sistema.

1.1.1    Saulės kolektoriai

 

Naudojami 4 tipų saulės kolektoriai:

 • Plokštieji;
 • Vakuuminiai;
 • Koncentruotieji;
 • Oro šildymo.

 

 Plokštieji saulės kolektoriai

 Plokštieji saulės kolektoriaiPlokščiąjį kolektorių sudaro absorbuojasi, šiluminė izoliacija ir vamzdelis, kuriuo teka šilumnešis. Gera šiluminė izoliacija užtikrina didesnį kolektoriaus naudingumo koeficientą ir apsaugo nuo šilumos praradimo. Saulės kolektorių nuo žalingo aplinkos poveikio saugo specialus smūgiams atsparus stiklas, kuris taip pat gerina ir elemento izoliacines ypatybes.

 

Vakuuminiai saulės kolektoriai

Vakuuminis saulės kolektorius yra sudarytas iš sandarių vamzdelių.Jų viduje yra saulės radiaciją absorbuojančios aliumininės plokštelės, kontaktuojančios su šilumokaičiai (šilumos pernešėjais).

Vakuuminiai saulės kolektoriai gali būti dviejų rūšiųVakuuminiai saulės kolektoriai

Tiesioginės cirkuliacijos kolektoriuje  skystis paima šiluma tiesiogiai nuo šilumos absorberio. Tokio konstrukcinio tipo pranašumas yra betarpiškas šilumos perdavimas cirkuliuojančiam skysčiui. Bendras šiluminių nuostolių koeficientas yra labai mažas. Tokio tipo kolektoriuje darbinė temperatūra gali siekti 120-180 laipsnių.

 

 

 

Vamzdelinio-vakuuminio tipo saulės kolektoriaus konstrukcija panaši į buitinio termoso.  Metalinis kolektoriaus vamzdelis (šilumokaitis) yra įstatytas į  stiklinę vakuuminę kolbą. Stiklinėje kolboje yra vakuumas, kuris yra puikus šilumos izoliatorius. “Sauso” tipo jungtys leidžia pasukti arba keisti vamzdelius “po slėgimu”. Pagrindinis šios sistemos privalumas yra galimybė dirbi žemose temperatūrose, iki -45 laipsnių. Šiuose kolektoriuose nėra jokios izoliacinės medžiagos, kadangi kiekvienoje kolboje yra vakuumas, tampantis pačia efektyviausia šilumos izoliacija, taigi šilumos nuostoliai iš viso nepatiriami. Vakuuminiai saulės kolektoriai geriausiai tinkami naudoti šaltesnio klimato juostose, kur saulės kiekis yra ne toks didelis.

 

Koncentruojantys kolektoriai

 

Koncentruojamieji kolektoriai –plačiai naudojami saulės šilumos elektros gamybos sistemose, kuriuose reikalingas aukštų parametrų garas garo turbinai sukti.Toks kolektorius gali būti panaudotas apdirbamojoje pramoneje technologiniam garui gaminti..

1.1.1    Akumuliatorius

 

Saulės šildymo įrenginiuose kitas pagal svarbą po saulės kolektoriaus yra šilto vandens saugojimo bakas – akumuliatorius. Tai – metalinis cilindro formos indas dvigubomis sienelėmis su šilumos izoliacijos sluoksniu tarp jų. Tipinėje saulės sistemoje vandens bako talpa – nuo 300 iki 1200 litrų, priklausomai nuo sistemos dydžio, t.y nuo žmonių skaičiaus šeimoje( 3-8 žmonės).

 

1.1.2    Saulės šilumos ekonominiai aspektai

 

Pagrindinės saulės sistemų komercializavimo tempų kliūtys šiuo metu yra ekonominės – aukštos įrenginių ir pagamintos šilumos energijos kainos.

Pagrindinės problemos , sąlygojančios ekonominį nekonkurencingumą:

 1. Palyginti mažas energijos tankis ploto viene, retai siekiantis 950W/ m2. .
 2. Saulės energijos generavimo laiko (dieną) nesutapimas su jos poreikio laiku (naktį ir mažo saulėtumo periodais) , o dėl to reikia šilumos energijos išsaugojimo įrenginių.
 3. Neišvengiamas šilumos energijos gamybos neprognozuojamas nutrūkimas dėl debesuotumo , lietaus ir panašiai.

Rinkai plėsti reikia aktyvių priemonių:

 1. Sistemų techninį ir ekonominį optimizavimą;
 2. Sistemų integravimą į pastatus ir kitas struktūras;
 3. Oro sistemų kaštų mažinimą;
 4. Kombinuotų aušinimo sistemų vystymą;
 5. Aptarnaujančių įrenginius sistemų statybos vystymą.

Namų ūkyje ir plaukymo baseinų vandens šildymo sistemose numatoma:

 1. Technologijų vystymas;
 2. ES standartų įdiegimas;
 3. Sistemų projektuotojų  ir statytojų mokymas ir sertifikavimas;
 4. Trečiosios šalies finansavimo propagavimas;
 5. „Pats įsirengiu“ grupių protegavimas ES mastu.

 

1.2    Saulės šilumos elektros technologijos

 

Saulės šilumos elektros sistemose elektros energiją generuoja įprastiniai generatoriai., kuriuos suka įprastinės garo turbinos arba šilumos varikliai. Šios sistemos skiriasi nuo įprastinių šiluminių ir atominių elektrinių tik tuo, kad garas turbinomis gaminamas ne įprastinėse organiniu kuru kūrenamose katilinėse ar atominiuose reaktoriuose, o garo turbinose, kuriuos įkaitina koncentruoti saulės spinduliai.

Tokie įrenginiai galimi tik didelio Saulės intensyvumo sausringose ir aukšto Saulės aktyvumo šalyse. Šiems tikslams naudojami trijų tipų Saulės energijos koncentravimo įrenginiai:

 1. Parabolinių reflektorių su vamzdžio formos absorberiu.
 2. Parabolinės diskinės sistemos,naudojančios įgaubtus diskinius veidrodžius su taškiniu absorberiu;

Elekrinės su plokščiaisiais reflektoriais ,nukreiptais i bokšto viršūnėje esantų absorberį.

Didžiausia pasaulyje saulės energijos jėgainė. CS500 jėgainės lėkštė yra sudaryta iš 112 kvadratinių veidrodžių. Saulei pakilus penkis laipsnius virš horizonto, lėkštė pradeda sekti jos kelią.Didžiausia pasaulyje saulės energijos jėgainė. CS500 jėgainės lėkštė yra sudaryta iš 112 kvadratinių veidrodžių. Saulei pakilus penkis laipsnius virš horizonto, lėkštė pradeda sekti jos kelią.

Abengoa Solar įrengė ir pradėjo eksploatuoti didžiausią pasaulyje 20 MW galios komercinį saulės energijos parką. Pasak kompanijos atstovų testavimo metu PS20 saulės energijos parko galia viršijo projekte numatytą galią.

Šalia Sevilijos Ispanijoje įsikūręs Solucar platformoje PS20 yra antras komercinis saulės energijos parkas, turintis daug technologinių pranašumų palyginus su jo pirmtaku PS10. Naujajame parke buvo patobulintos aukšto efektyvumo energijos surinkimo, valdymo ir aptarnavimo, terminės energijos akumuliavimo sistemos.

PS20 sudaro 1255 heliostatų lauko, kurių kiekvieno paviršiaus plotas sudaro apie 400 kvadratinių metrų. Jie atspindi saulės spindulius tiesiai į energijos surinkėją, kuris randasi 160 metrų aukščio bokšto viršūnėje. Čia saulės spinduliai gamina garą, kuris generatoriaus pagalba paverčiamas į elektros energiją.

1.1    Pasyvus saulės šildymas

Pati pasyviojo šildymo paskirtis kelia kitokių reikalavimų saulės energijai panaudoti, negu šilumos ir elektros gamyba iš saulės energijos. Pasyviam šildymui visai neaktualus saulės energijos naudojimas nešildymo sezono metu, bet aktualus maksimalus jos išnaudojimas tik šildymo sezono metu, t.y. mažiausio saulės spinduliavimo periodu.

Pasyviojo saulės šildymo sistema apima namo sudedamųjų dalių ( langų, sienų, grindų ir kt. ) konfiguraciją ir išdėstymą taip, kad saulės energija būtų maksimaliai kaupiama, išsaugoma ir tinkamai paskirstoma.

Į namą patenka ne tik tiesioginė saulės šviesa, bet dar dalis išskaidytos atmosferoje bei atsispindėjusiosnuo žemės paviršiaus ir kitų daiktų šviesa.Į namo vidų patenka ir namo išorėje esančių saulės įkaitintų daiktų šiluma. Ji patenka laidumo, konvekcijos ir spinduliavimo būdais.

Be tiesioginio bei išsklaidyto saulės šviesos šilumos patekimo i šildomą erdvę, projektuojamos ir specialios pasyviojo šildymo priemonės:

 1. Saulės siena;
 2. Trombinė siena;
 3. Saulės erdvė.

 

Tiek saulės siena ,tiek ir trombinėsiena vadinama i pietus nukreipta masės siena, atliekanti šilumos akumuliatoriaus funkciją. Tiek viena, tiek ir kita siena gali būti iš betono , plytų, ar statybinių blokų. Ji turi tamsų matinį paviršių ir efektyviai sugeria Sulės spindulius.

  Trombinė siena skiriasi nuo saulės sienos ,tuo, kad papildomai turi angas į šildomą patalpą apačioje ir viršuje. Dėl šios priežasties trombėsiena sukuria uždarą oro cirkuliavimo kilpą veikiančių oro konvekcijos principu.

1       Vėjo energijaVėjo energija

1.1    Vėjo energija Europoje – 70 000 MW 2010 m.

 

2 KOMENTARAI

KOMENTUOTI